Vývoj trhu práce strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje v letech 2010 - 2021

Název práce: Vývoj trhu práce strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje v letech 2010 - 2021
Autor(ka) práce: Kohoutová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Štípek, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit vývoj trhu práce strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje v období let 2010 až 2021 a následně na základě vybraných ukazatelů trhu práce a působení aktivní politiky zaměstnanosti porovnat, kterému kraji se více daří transformace. Úvod teoretické části představuje literární rešerši ekonomických přístupů k trhu práce a přístupů ke strukturální politice. V následujících kapitolách jsou pak vymezeny základní pojmy a kategorie trhu práce, definovány druhy i způsoby měření nezaměstnanosti a na závěr je také vysvětlena politika zaměstnanosti. Praktická část práce je uvozena charakteristikou jednotlivých krajů. Následně je zde provedena jejich analýza a komparace z hlediska vývoje HDP, struktury obyvatel, ukazatelů nezaměstnanosti, ceny práce apod. Nakonec je provedena analýza nástrojů a alokace zdrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: Moravskoslezský kraj; trh práce; nezaměstnanost; aktivní politika zaměstnanosti; Ústecký kraj
Název práce: DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET IN STRUCTURALLY DISADVANTAGED REGIONS OF THE MORAVSKOSLEZSKÝ AND ÚSTECKÝ REGIONS IN 2010-2021
Autor(ka) práce: Kohoutová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Štípek, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the development of the labour market in the structurally affected regions of the Moravskoslezský and Ústecký regions in the period from 2010 to 2021 and then, based on selected labour market indicators and the impact of active employment policy, to compare which region is more successful in its transformation. The introduction of the theoretical part presents a literature search of economic approaches to the labour market and approaches to structural policy. The following chapters then define the basic concepts and categories of the labour market, define the types and ways of measuring unemployment and finally, employment policy is also explained. The practical part of the thesis is introduced by the characteristics of each region. Subsequently, their analysis and comparison in terms of GDP development, population structure, unemployment indicators, labour prices, etc. is conducted. Finally, an analysis of the instruments and allocation of resources of active employment policy is conducted.
Klíčová slova: Ústecký Region; labour market; active employment policy; Moravskoslezský Region; unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2022
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82271/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: