Description and analysis of the strengths and weaknesses of international teams compared to national/monocultural teams

Thesis title: Popis a analýza předností a nedostatků mezinárodních týmů v porovnání s týmy národními/monokulturními
Author: Rychetník, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Nový, Ivan
Opponents: Cramer, Tobias
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je komplexně analyzovat a objasnit silné a slabé stránky mezinárodních týmů ve srovnání s monokulturními týmy. Poskytuje toto srovnaní v konkrétních dimenzí, a to komunikace, týmové inovace a kreativity, vzniku a řešení konfliktů a celkové výkonnosti a produktivity týmu. Zkoumáním těchto aspektů si práce klade za cíl osvětlit okolnosti, za nichž se vytváření mezinárodních týmů ukazuje jako výhodné jak pro manažery, tak pro organizace. Teoretický základ vychází ze systematického přehledu literatury, zahrnujícího odborné práce, publikované články a elektronické zdroje. Praktická část zahrnuje metodiku kvalitativního výzkumu zahrnující polostrukturované rozhovory s manažery, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením mezinárodních týmů, a na základě kterých je analýza provedena. Práce obsahuje také návrh jiných přístupů ke zkoumání a závěr s kompletním shrnutím práce.
Keywords: Monokulturní tým; Diverzita; Globalizace; Mezinárodní tým
Thesis title: Description and analysis of the strengths and weaknesses of international teams compared to national/monocultural teams
Author: Rychetník, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Nový, Ivan
Opponents: Cramer, Tobias
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to comprehensively analyse and clarify the strengths and weaknesses of international teams in comparison to monocultural teams. It provides this comparison in specific dimensions, namely communication, team innovation and creativity, conflict emergence and resolution, and overall team performance and productivity. By examining these aspects, the thesis aims to shed light on the circumstances under which the formation of international teams proves beneficial to both managers and organizations. The theoretical basis is based on a systematic literature review, including scholarly works, published articles and electronic resources. The practical part includes a qualitative research methodology involving semi-structured interviews with managers who have extensive experience of leading international teams, and on which the analysis is based. The thesis also includes a proposal for other approaches to the research and a conclusion with a full summary of the thesis.
Keywords: Monocultural team; Diversity; International team; Globalization

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 2. 2023
Date of submission: 22. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83830/podrobnosti

Files for download

    Last update: