Popis a analýza předností a nedostatků mezinárodních týmů v porovnání s týmy národními/monokulturními

Název práce: Popis a analýza předností a nedostatků mezinárodních týmů v porovnání s týmy národními/monokulturními
Autor(ka) práce: Rychetník, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Cramer, Tobias
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je komplexně analyzovat a objasnit silné a slabé stránky mezinárodních týmů ve srovnání s monokulturními týmy. Poskytuje toto srovnaní v konkrétních dimenzí, a to komunikace, týmové inovace a kreativity, vzniku a řešení konfliktů a celkové výkonnosti a produktivity týmu. Zkoumáním těchto aspektů si práce klade za cíl osvětlit okolnosti, za nichž se vytváření mezinárodních týmů ukazuje jako výhodné jak pro manažery, tak pro organizace. Teoretický základ vychází ze systematického přehledu literatury, zahrnujícího odborné práce, publikované články a elektronické zdroje. Praktická část zahrnuje metodiku kvalitativního výzkumu zahrnující polostrukturované rozhovory s manažery, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením mezinárodních týmů, a na základě kterých je analýza provedena. Práce obsahuje také návrh jiných přístupů ke zkoumání a závěr s kompletním shrnutím práce.
Klíčová slova: Monokulturní tým; Diverzita; Globalizace; Mezinárodní tým
Název práce: Description and analysis of the strengths and weaknesses of international teams compared to national/monocultural teams
Autor(ka) práce: Rychetník, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Cramer, Tobias
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to comprehensively analyse and clarify the strengths and weaknesses of international teams in comparison to monocultural teams. It provides this comparison in specific dimensions, namely communication, team innovation and creativity, conflict emergence and resolution, and overall team performance and productivity. By examining these aspects, the thesis aims to shed light on the circumstances under which the formation of international teams proves beneficial to both managers and organizations. The theoretical basis is based on a systematic literature review, including scholarly works, published articles and electronic resources. The practical part includes a qualitative research methodology involving semi-structured interviews with managers who have extensive experience of leading international teams, and on which the analysis is based. The thesis also includes a proposal for other approaches to the research and a conclusion with a full summary of the thesis.
Klíčová slova: Monocultural team; Diversity; International team; Globalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2023
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83830/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: