The effect of price on the perception of the taste of kombucha

Thesis title: Vliv ceny na percepci chuti nápoje kombucha
Author: Pachl, David
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Srbová, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem ceny na vnímání chuti nápoje kombucha. Ověření toho vlivu bylo zároveň hlavním cílem práce. Dílčím cílem je analýza českého trhu s tímto nápojem. V teoretické části je blíže rozpracován koncept ceny. Je charakterizován nápoj kombucha, včetně jeho postavení v západní Evropě a České republice. V teoretické části jsou poté popsány studie zabývající se vlivem necenových faktorů na vnímání chuti. Následně jsou analyzovány studie zabývající se vlivem ceny na vnímaní kvality a chuti. V metodologické části jsou popsány příprava a průběh experimentu s nápojem kombucha, který vliv ceny na vnímání chuti ověřoval. Data od 133 respondentů byla analyzována za pomoci nepárových t-testů, one-way ANOVY a lineárních regresních analýz, na základě kterých se potvrdila hlavní hypotéza, že mezi hodnocením chuti cenově diferenciovaného totožného nápoje kombuchy nebyl shledán statisticky významný rozdíl, tedy že cena neměla na hodnocení chuti ochutnávaných kombuch vliv. Dále byl shledán statisticky významný rozdíl v hodnocení nápoje mezi muži a ženami. Bylo zjištěno, že lidé, kteří jsou zvyklí nápoj konzumovat, hodnotí tento nápoj lépe. Prokázalo se, že existuje pozitivní vliv naplnění očekávání na hodnocení chuti. Experiment potvrdil, že pro muže byl faktor značky při rozhodování o koupi nápoje důležitější než pro ženy. Faktor hodnot udržitelnosti a faktor zdravotních přínosů nápoje byl pro ženy důležitější než pro muže. Zjištění byla vyhodnocena v komparaci s dosavadními studiemi na toto téma.
Keywords: Nápoje; Kombucha; Cena; Chuť; Experiment
Thesis title: The effect of price on the perception of the taste of kombucha
Author: Pachl, David
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Srbová, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the effect of price on the perception of the taste of kombucha. Verification of this effect was also the main objective of the thesis. A sub-objective is the analysis of the Czech market for this drink. In the theoretical part the concept of price is elaborated. It characterizes the kombucha drink, including its position in Western Europe and the Czech Republic. The theoretical part then describes studies dealing with the influence of non-price factors on taste perception. Subsequently, studies dealing with the influence of price on the perception of quality and taste are analysed. The methodological part describes the design and conduct of an experiment with kombucha drink, which tested the effect of price on taste perception. Data from 133 respondents were analyzed using unpaired t-tests, one-way ANOVAs, and linear regression analyses to support the main hypothesis that there was no statistically significant difference between taste ratings of a price-differentiated identical kombucha drink, i.e., that price did not influence taste ratings of tasted kombuchas. Furthermore, a statistically significant difference was found in the rating of the drink between males and females. It was found that people who are used to consuming the drink rated the drink better. It was shown that there is a positive effect of meeting expectations on taste ratings. The experiment confirmed that the brand factor was more important for men than for women in their decision to buy the drink. The factor of sustainability values and the factor of health benefits of the drink were more important for women than for men. The findings were evaluated in comparison with previous studies on this topic.
Keywords: Kombucha; Price; Taste; Experiment; Beverages

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 3. 2023
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84658/podrobnosti

Files for download

    Last update: