Vliv ceny na percepci chuti nápoje kombucha

Název práce: Vliv ceny na percepci chuti nápoje kombucha
Autor(ka) práce: Pachl, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Srbová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem ceny na vnímání chuti nápoje kombucha. Ověření toho vlivu bylo zároveň hlavním cílem práce. Dílčím cílem je analýza českého trhu s tímto nápojem. V teoretické části je blíže rozpracován koncept ceny. Je charakterizován nápoj kombucha, včetně jeho postavení v západní Evropě a České republice. V teoretické části jsou poté popsány studie zabývající se vlivem necenových faktorů na vnímání chuti. Následně jsou analyzovány studie zabývající se vlivem ceny na vnímaní kvality a chuti. V metodologické části jsou popsány příprava a průběh experimentu s nápojem kombucha, který vliv ceny na vnímání chuti ověřoval. Data od 133 respondentů byla analyzována za pomoci nepárových t-testů, one-way ANOVY a lineárních regresních analýz, na základě kterých se potvrdila hlavní hypotéza, že mezi hodnocením chuti cenově diferenciovaného totožného nápoje kombuchy nebyl shledán statisticky významný rozdíl, tedy že cena neměla na hodnocení chuti ochutnávaných kombuch vliv. Dále byl shledán statisticky významný rozdíl v hodnocení nápoje mezi muži a ženami. Bylo zjištěno, že lidé, kteří jsou zvyklí nápoj konzumovat, hodnotí tento nápoj lépe. Prokázalo se, že existuje pozitivní vliv naplnění očekávání na hodnocení chuti. Experiment potvrdil, že pro muže byl faktor značky při rozhodování o koupi nápoje důležitější než pro ženy. Faktor hodnot udržitelnosti a faktor zdravotních přínosů nápoje byl pro ženy důležitější než pro muže. Zjištění byla vyhodnocena v komparaci s dosavadními studiemi na toto téma.
Klíčová slova: Nápoje; Kombucha; Cena; Chuť; Experiment
Název práce: The effect of price on the perception of the taste of kombucha
Autor(ka) práce: Pachl, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Srbová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the effect of price on the perception of the taste of kombucha. Verification of this effect was also the main objective of the thesis. A sub-objective is the analysis of the Czech market for this drink. In the theoretical part the concept of price is elaborated. It characterizes the kombucha drink, including its position in Western Europe and the Czech Republic. The theoretical part then describes studies dealing with the influence of non-price factors on taste perception. Subsequently, studies dealing with the influence of price on the perception of quality and taste are analysed. The methodological part describes the design and conduct of an experiment with kombucha drink, which tested the effect of price on taste perception. Data from 133 respondents were analyzed using unpaired t-tests, one-way ANOVAs, and linear regression analyses to support the main hypothesis that there was no statistically significant difference between taste ratings of a price-differentiated identical kombucha drink, i.e., that price did not influence taste ratings of tasted kombuchas. Furthermore, a statistically significant difference was found in the rating of the drink between males and females. It was found that people who are used to consuming the drink rated the drink better. It was shown that there is a positive effect of meeting expectations on taste ratings. The experiment confirmed that the brand factor was more important for men than for women in their decision to buy the drink. The factor of sustainability values and the factor of health benefits of the drink were more important for women than for men. The findings were evaluated in comparison with previous studies on this topic.
Klíčová slova: Kombucha; Price; Taste; Experiment; Beverages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84658/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: