Use of old industrial buildings in Prague for cultural purposes

Thesis title: Využití starých industriálních objektů v Praze pro kulturní účely
Author: Řezníčková, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lindner, Milan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice nového využití průmyslových objektů v centrální zóně hlavního města Prahy a poukazuje na limity tohoto procesu. Jejím cílem je identifikovat přístupy umožňující budovám získat novou funkci a rovněž na příkladech konkrétních projektů zjistit jejich specifika, na která naváže následná formulace návrhů řešení. Teoretická část shrnuje problematiku průmyslového dědictví, včetně historického vývoje i aktuální situace, ke které se váže i nové využití těchto budov. Praktická část identifikuje přístupy, jež lze mít k jejich revitalizaci a skrze rozhovory s provozovateli a vlastníky zkoumá konkrétní projekty. Každý z nich je v mnoha ohledech specifický, přesto všichni čelí záležitostem podobného rázu. Práce proto identifikuje konkrétní omezení a možnosti spjaté s objekty či provozem organizací a shrnuje společné problémy, které vyústí k formulaci doporučení.
Keywords: nové využití průmyslových budov; industriální architektura; provoz industriálních objektů; průmyslové stavby; kulturní organizace
Thesis title: Use of old industrial buildings in Prague for cultural purposes
Author: Řezníčková, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lindner, Milan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of new use of industrial buildings in the central zone of the capital city of Prague and points out the limits of this process. Its aim is to identify approaches that enable buildings to acquire a new function as well as the specifics of unique projects, which is followed by the subsequent formulation of proposals for solutions. The theoretical part summarizes the issues of industrial heritage, including the historical development and the current situation to which the new use of these buildings is related. The practical part identifies approaches that can be taken to their revitalization and explores specific projects through interviews with operators and owners. Each is specific in many ways, yet all face similar issues. The thesis therefore identifies the specific constraints and opportunities associated with the organizations’ facilities or operations and summarizes the common issues, leading to the formulation of recommendations.
Keywords: industrial buildings; new use of industrial buildings; cultural organizations; industrial architecture; operation of industrial buildings

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 11. 2022
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83621/podrobnosti

Files for download

    Last update: