Využití starých industriálních objektů v Praze pro kulturní účely

Název práce: Využití starých industriálních objektů v Praze pro kulturní účely
Autor(ka) práce: Řezníčková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice nového využití průmyslových objektů v centrální zóně hlavního města Prahy a poukazuje na limity tohoto procesu. Jejím cílem je identifikovat přístupy umožňující budovám získat novou funkci a rovněž na příkladech konkrétních projektů zjistit jejich specifika, na která naváže následná formulace návrhů řešení. Teoretická část shrnuje problematiku průmyslového dědictví, včetně historického vývoje i aktuální situace, ke které se váže i nové využití těchto budov. Praktická část identifikuje přístupy, jež lze mít k jejich revitalizaci a skrze rozhovory s provozovateli a vlastníky zkoumá konkrétní projekty. Každý z nich je v mnoha ohledech specifický, přesto všichni čelí záležitostem podobného rázu. Práce proto identifikuje konkrétní omezení a možnosti spjaté s objekty či provozem organizací a shrnuje společné problémy, které vyústí k formulaci doporučení.
Klíčová slova: nové využití průmyslových budov; industriální architektura; provoz industriálních objektů; průmyslové stavby; kulturní organizace
Název práce: Use of old industrial buildings in Prague for cultural purposes
Autor(ka) práce: Řezníčková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of new use of industrial buildings in the central zone of the capital city of Prague and points out the limits of this process. Its aim is to identify approaches that enable buildings to acquire a new function as well as the specifics of unique projects, which is followed by the subsequent formulation of proposals for solutions. The theoretical part summarizes the issues of industrial heritage, including the historical development and the current situation to which the new use of these buildings is related. The practical part identifies approaches that can be taken to their revitalization and explores specific projects through interviews with operators and owners. Each is specific in many ways, yet all face similar issues. The thesis therefore identifies the specific constraints and opportunities associated with the organizations’ facilities or operations and summarizes the common issues, leading to the formulation of recommendations.
Klíčová slova: industrial buildings; new use of industrial buildings; cultural organizations; industrial architecture; operation of industrial buildings

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: