Foreign currency in the accounting of the Czech accounting unit

Thesis title: Cizí měna v účetnictví české účetní jednotky
Author: Popovyčová, Adriana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Skálová, Jana
Opponents: Lukeš, Jáchym
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice cizí měny v účetnictví české účetní jednotky, a to jak z pohledu české účetní legislativy, tak z pohledu mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Nejednoznačně řešené oblasti jsou objasněny pomocí interpretací Národní účetní rady. Vysvětlen je stěžejní pojem funkční měna včetně podmínek pro její stanovení. Pozornost je také věnována připravovanému novému zákonu o účetnictví, který bude mít významný dopad na danou problematiku. V závěrečné části je na dvou odvětvích s výběrem konkrétních subjektů provedena analýza podnikatelského prostředí a zjištění, zda subjekt splnil předpoklady pro volbu jiné funkční měny.
Keywords: interpretace NÚR; nový zákon o účetnictví; funkční měna; cizí měna; kurzové rozdíly
Thesis title: Foreign currency in the accounting of the Czech accounting unit
Author: Popovyčová, Adriana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Skálová, Jana
Opponents: Lukeš, Jáchym
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of foreign currency in the accounting of a Czech accounting entity, both from the point of view of Czech accounting legislation and from the point of view of international accounting reporting standards. Ambiguous areas are clarified using the interpretations of the National Accounting Board. The key concept of functional currency is explained, including the conditions for its determination. Attention is also paid to the upcoming new accounting act, which will have a significant impact on the issue. In the final part, an analysis of the business environment is carried out on two sectors with a selection of specific entities and a determination of whether the entity has met the prerequisites for choosing a different functional currency.
Keywords: foreign currency; exchange rate differences; functional currency; interpretation of NÚR; new accounting act

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 3. 2023
Date of submission: 24. 8. 2023
Date of defense: 14. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84016/podrobnosti

Files for download

    Last update: