Cizí měna v účetnictví české účetní jednotky

Název práce: Cizí měna v účetnictví české účetní jednotky
Autor(ka) práce: Popovyčová, Adriana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Lukeš, Jáchym
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice cizí měny v účetnictví české účetní jednotky, a to jak z pohledu české účetní legislativy, tak z pohledu mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Nejednoznačně řešené oblasti jsou objasněny pomocí interpretací Národní účetní rady. Vysvětlen je stěžejní pojem funkční měna včetně podmínek pro její stanovení. Pozornost je také věnována připravovanému novému zákonu o účetnictví, který bude mít významný dopad na danou problematiku. V závěrečné části je na dvou odvětvích s výběrem konkrétních subjektů provedena analýza podnikatelského prostředí a zjištění, zda subjekt splnil předpoklady pro volbu jiné funkční měny.
Klíčová slova: interpretace NÚR; nový zákon o účetnictví; funkční měna; cizí měna; kurzové rozdíly
Název práce: Foreign currency in the accounting of the Czech accounting unit
Autor(ka) práce: Popovyčová, Adriana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Lukeš, Jáchym
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of foreign currency in the accounting of a Czech accounting entity, both from the point of view of Czech accounting legislation and from the point of view of international accounting reporting standards. Ambiguous areas are clarified using the interpretations of the National Accounting Board. The key concept of functional currency is explained, including the conditions for its determination. Attention is also paid to the upcoming new accounting act, which will have a significant impact on the issue. In the final part, an analysis of the business environment is carried out on two sectors with a selection of specific entities and a determination of whether the entity has met the prerequisites for choosing a different functional currency.
Klíčová slova: foreign currency; exchange rate differences; functional currency; interpretation of NÚR; new accounting act

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2023
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84016/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: