Evaluation of the influence of spatial planning on real estate prices in Prague in 2022

Thesis title: Zhodnocení vlivu územního plánování na ceny nemovitostí v Praze v roce 2022
Author: Popov, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lukavec, Martin
Opponents: Černá Silovská, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit vliv územního plánování na ceny nemovitostí a zjistit, zda je tento vliv statisticky významný. Teoretická část se věnuje literární rešerši na téma pozemkové renty, forem územního plánování, územního plánu Prahy a dalších teoretických přístupů zabývajících se územním plánováním a tématy s tím spojených. Praktická část se věnuje prokázání statisticky signifikantního cenového pokřivení pomocí hédonické regrese. Pro analýzu je využitý dataset s 36 300 prodanými nemovitostmi mezi lety 2019-2022. Mezi hlavní proměnné datasetu se řadí cena za metr čtvereční, funkční plocha nemovitosti, počet podlaží, vzdálenost od centra a proximita zelených ploch. Regresní analýza potvrzuje, že územní plánování a územní plán Prahy má statisticky významný vliv na ceny nemovitostí.
Keywords: Praha; ceny nemovitostí; využití ploch; zónování; YIMBY; územní plánování; územní plán
Thesis title: Evaluation of the influence of spatial planning on real estate prices in Prague in 2022
Author: Popov, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lukavec, Martin
Opponents: Černá Silovská, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the effect of zoning on real estate prices and to determine whether this effect is statistically significant. The theoretical part is devoted to a literature search on the topic of land rent, forms of land use planning, the Prague city plan and other theoretical approaches dealing with land use planning and related topics. The practical part is devoted to the demonstration of statistically significant price distortion using hedonic regression. A dataset of 36,300 properties sold between 2019 and 2022 is used for the analysis. The main variables of the dataset include price per square meter, functional area of the property, number of floors, distance from the centre and proximity to green spaces. The regression analysis confirms that the zoning and land use planning of Prague has a statistically significant effect on real estate prices.
Keywords: property prices; land use planning; Prague; land use; zoning; YIMBY; spatial plan

Information about study

Study programme: Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 3. 2022
Date of submission: 30. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80417/podrobnosti

Files for download

    Last update: