Zhodnocení vlivu územního plánování na ceny nemovitostí v Praze v roce 2022

Název práce: Zhodnocení vlivu územního plánování na ceny nemovitostí v Praze v roce 2022
Autor(ka) práce: Popov, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukavec, Martin
Oponenti práce: Černá Silovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit vliv územního plánování na ceny nemovitostí a zjistit, zda je tento vliv statisticky významný. Teoretická část se věnuje literární rešerši na téma pozemkové renty, forem územního plánování, územního plánu Prahy a dalších teoretických přístupů zabývajících se územním plánováním a tématy s tím spojených. Praktická část se věnuje prokázání statisticky signifikantního cenového pokřivení pomocí hédonické regrese. Pro analýzu je využitý dataset s 36 300 prodanými nemovitostmi mezi lety 2019-2022. Mezi hlavní proměnné datasetu se řadí cena za metr čtvereční, funkční plocha nemovitosti, počet podlaží, vzdálenost od centra a proximita zelených ploch. Regresní analýza potvrzuje, že územní plánování a územní plán Prahy má statisticky významný vliv na ceny nemovitostí.
Klíčová slova: Praha; ceny nemovitostí; využití ploch; zónování; YIMBY; územní plánování; územní plán
Název práce: Evaluation of the influence of spatial planning on real estate prices in Prague in 2022
Autor(ka) práce: Popov, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukavec, Martin
Oponenti práce: Černá Silovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate the effect of zoning on real estate prices and to determine whether this effect is statistically significant. The theoretical part is devoted to a literature search on the topic of land rent, forms of land use planning, the Prague city plan and other theoretical approaches dealing with land use planning and related topics. The practical part is devoted to the demonstration of statistically significant price distortion using hedonic regression. A dataset of 36,300 properties sold between 2019 and 2022 is used for the analysis. The main variables of the dataset include price per square meter, functional area of the property, number of floors, distance from the centre and proximity to green spaces. The regression analysis confirms that the zoning and land use planning of Prague has a statistically significant effect on real estate prices.
Klíčová slova: property prices; land use planning; Prague; land use; zoning; YIMBY; spatial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2022
Datum podání práce: 30. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80417/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: