Measurement of living standards and quality of life

Thesis title: Měření životní úrovně a kvality života
Author: Furch, Šimon
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Votava, Libor
Opponents: Vopátek, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je zhodnotit vybrané indexy měření kvality života a identifikovat oblasti, které jsou v rámci současného měření životní úrovně opomíjeny. V práci je využita metoda rešerše a srovnávací analýzy společně se základními výzkumnými metodami jako analýza, syntéza, komparace a dedukce. Hodnoceny jsou čtyři vybrané kom- plexní indexy pro světové a regionální měření. Na základě zjištěných poznatků je navržena inovace měření životní úrovně v podobě Indexu životního stylu, Indexu du- ševního zdraví a Indexu kvality mezilidských vztahů.
Keywords: Index lidského rozvoje; Index prosperity Česka; Betterlife index
Thesis title: Measurement of living standards and quality of life
Author: Furch, Šimon
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Votava, Libor
Opponents: Vopátek, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the work is to evaluate selected indices measuring the quality of life and identify areas that are overlooked in current measurements of living standards. The work utilizes the method of literature review and comparative analysis, along with basic research methods such as analysis, synthesis, comparison, and deduction. Four selected comprehensive indices for global and regional measurements are assessed. Based on the findings, innovations in measuring living standards are proposed in the form of the Lifestyle Index, Mental Health Index, and Interpersonal Relationship Quality Index.
Keywords: Human Development Index; Prosperity Index of the Czech Republic; Betterlife index

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 4. 2022
Date of submission: 19. 11. 2023
Date of defense: 2. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80514/podrobnosti

Files for download

    Last update: