Měření životní úrovně a kvality života

Název práce: Měření životní úrovně a kvality života
Autor(ka) práce: Furch, Šimon
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Vopátek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit vybrané indexy měření kvality života a identifikovat oblasti, které jsou v rámci současného měření životní úrovně opomíjeny. V práci je využita metoda rešerše a srovnávací analýzy společně se základními výzkumnými metodami jako analýza, syntéza, komparace a dedukce. Hodnoceny jsou čtyři vybrané kom- plexní indexy pro světové a regionální měření. Na základě zjištěných poznatků je navržena inovace měření životní úrovně v podobě Indexu životního stylu, Indexu du- ševního zdraví a Indexu kvality mezilidských vztahů.
Klíčová slova: Index lidského rozvoje; Index prosperity Česka; Betterlife index
Název práce: Measurement of living standards and quality of life
Autor(ka) práce: Furch, Šimon
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Vopátek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is to evaluate selected indices measuring the quality of life and identify areas that are overlooked in current measurements of living standards. The work utilizes the method of literature review and comparative analysis, along with basic research methods such as analysis, synthesis, comparison, and deduction. Four selected comprehensive indices for global and regional measurements are assessed. Based on the findings, innovations in measuring living standards are proposed in the form of the Lifestyle Index, Mental Health Index, and Interpersonal Relationship Quality Index.
Klíčová slova: Human Development Index; Prosperity Index of the Czech Republic; Betterlife index

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2022
Datum podání práce: 19. 11. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80514/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: