The Position and Possibilities of Social Networks in Higher Education

Thesis title: Postavení a možnosti sociálních sítí ve výuce na vysokých školách
Author: Sanin, Vladislav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Radváková, Věra
Opponents: Sudzina, František
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je věnována problematice postavení a možností sociálních sítí v moderní době v oblasti vysokoškolského vzdělání v České republice a v Rusku. Komplexní pohled na tuto problematiku je získán ze dvou hlavních částí práce – teoretické a praktické. V rámci teoretické části jsou definovány klíčové pojmy vztahující se k sociálním sítím, je popsán historický přehled nejdůležitějších sociálních sítí, představeny zvláštnosti jejich vývoje v obou zemích a etické záležitosti spojené se sociálními sítěmi. V rámci praktické části je proveden výzkum s využitím metody dotazníkového šetření, kde respondenti (také původem z obou států) poskytují informace o svých zkušenostech se sociálními sítěmi ve výuce, jak to ovlivňuje jejich úspěšnost a další významné aspekty týkající se zkoumané problematiky. Cílem dané práce je porovnat využití sociálních sítí studenty pro výuku na vysokých školách v České republice a v Rusku pomocí získaných informací. Součástí cíle jsou odpovědi na základní výzkumné otázky, je-li využití sociálních sítí ve výuce shodné ve dvou státech a má-li využití sociálních sítí ve výuce dopad na studijní výsledky. Pomocí analýzy získaných dat, jejich komparace a interpretace autor dosáhl zajímavých výsledků, které uvádí v příslušných kapitolách a shrnuje v závěru.
Keywords: sociální sítě; vysokoškolské studium; Česko; Rusko; studenti; internetové zdroje
Thesis title: The Position and Possibilities of Social Networks in Higher Education
Author: Sanin, Vladislav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Radváková, Věra
Opponents: Sudzina, František
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis is dedicated to the issue of the position and possibilities of social networks in modern times in the field of higher education in the Czech Republic and in Russia. A comprehensive view of this issue is obtained from two main parts of the work - theoretical and practical. In the theoretical part, key terms related to social networks are defined, a historical overview of the most important social networks is described, the special features of their development in both countries and ethical issues related to social networks are presented. In the practical part, research is conducted using the questionnaire survey method, where respondents (originating from both countries) provide information about their experiences with social networks in studying, how it affects their performance and other important aspects related to the researched issue. The aim of this work is to compare the use of social networks by students for studying at universities in the Czech Republic and in Russia using the obtained information. Part of the goal is to answer the fundamental research questions, such as whether the use of social networks in education is similar in the two countries and whether the use of social networks in education impacts academic results. Through the analysis, comparison and interpretation of the obtained data, the author achieved interesting results, which are presented in the respective chapters and summarized in the conclusion.
Keywords: social networks; university studies; Czech republic; Russia; students; internet resources

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 5. 2023
Date of submission: 5. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84591/podrobnosti

Files for download

    Last update: