Postavení a možnosti sociálních sítí ve výuce na vysokých školách

Název práce: Postavení a možnosti sociálních sítí ve výuce na vysokých školách
Autor(ka) práce: Sanin, Vladislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radváková, Věra
Oponenti práce: Sudzina, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je věnována problematice postavení a možností sociálních sítí v moderní době v oblasti vysokoškolského vzdělání v České republice a v Rusku. Komplexní pohled na tuto problematiku je získán ze dvou hlavních částí práce – teoretické a praktické. V rámci teoretické části jsou definovány klíčové pojmy vztahující se k sociálním sítím, je popsán historický přehled nejdůležitějších sociálních sítí, představeny zvláštnosti jejich vývoje v obou zemích a etické záležitosti spojené se sociálními sítěmi. V rámci praktické části je proveden výzkum s využitím metody dotazníkového šetření, kde respondenti (také původem z obou států) poskytují informace o svých zkušenostech se sociálními sítěmi ve výuce, jak to ovlivňuje jejich úspěšnost a další významné aspekty týkající se zkoumané problematiky. Cílem dané práce je porovnat využití sociálních sítí studenty pro výuku na vysokých školách v České republice a v Rusku pomocí získaných informací. Součástí cíle jsou odpovědi na základní výzkumné otázky, je-li využití sociálních sítí ve výuce shodné ve dvou státech a má-li využití sociálních sítí ve výuce dopad na studijní výsledky. Pomocí analýzy získaných dat, jejich komparace a interpretace autor dosáhl zajímavých výsledků, které uvádí v příslušných kapitolách a shrnuje v závěru.
Klíčová slova: sociální sítě; vysokoškolské studium; Česko; Rusko; studenti; internetové zdroje
Název práce: The Position and Possibilities of Social Networks in Higher Education
Autor(ka) práce: Sanin, Vladislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radváková, Věra
Oponenti práce: Sudzina, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis is dedicated to the issue of the position and possibilities of social networks in modern times in the field of higher education in the Czech Republic and in Russia. A comprehensive view of this issue is obtained from two main parts of the work - theoretical and practical. In the theoretical part, key terms related to social networks are defined, a historical overview of the most important social networks is described, the special features of their development in both countries and ethical issues related to social networks are presented. In the practical part, research is conducted using the questionnaire survey method, where respondents (originating from both countries) provide information about their experiences with social networks in studying, how it affects their performance and other important aspects related to the researched issue. The aim of this work is to compare the use of social networks by students for studying at universities in the Czech Republic and in Russia using the obtained information. Part of the goal is to answer the fundamental research questions, such as whether the use of social networks in education is similar in the two countries and whether the use of social networks in education impacts academic results. Through the analysis, comparison and interpretation of the obtained data, the author achieved interesting results, which are presented in the respective chapters and summarized in the conclusion.
Klíčová slova: social networks; university studies; Czech republic; Russia; students; internet resources

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2023
Datum podání práce: 5. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84591/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: