Analysis and possibilities of using ICT in teaching in secondary schools

Thesis title: Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na středních školách
Author: Kořínek, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Radváková, Věra
Opponents: Luc, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je zjistit a analyzovat, zda využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce ovlivňuje studijní výsledky žáků na středních školách. Pomocí dotazníkového šetření provedeného na středních školách v každém kraji České republiky máme data o využívaném ICT při výuce a zároveň studijní výsledky žáků. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První se týká teoretické části, kde jsou vysvětleny pojmy, význam ICT ve výuce, jeho efektivní využití a nejnovější trendy. Následuje analýza současného stavu využívání ICT na středních školách v ČR, zhodnocení průzkumů, analýza příležitostí a výzev spojených s využíváním ICT ve výuce a zhodnocení vybavenosti středních škol. Druhá část se týká praktické složky, ve které provádíme výzkum, ohledně studijních výsledků studentů středních škol v závislosti na dostupném ICT vybavení. Výzkum následně zhodnotíme a analyzujeme výsledky. Závěrem dáme dohromady zjištěné výsledky.
Keywords: Informační a komunikační technologie; ICT; střední školy; studenti; studijní výsledky
Thesis title: Analysis and possibilities of using ICT in teaching in secondary schools
Author: Kořínek, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Radváková, Věra
Opponents: Luc, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to find out and analyse whether the use of information and communication technologies in teaching the academic results of pupils in secondary schools. With the help of a questionnaire survey carried out at secondary schools in each region of the Czech Republic, we have data on the use of ICT in teaching and at the same time the academic results of pupils. The work is divided into two main parts. The first concerns the theoretical part, where concepts are explained, the importance of ICT in teaching and how to use it effectively, and the latest trends. Subject analysis of the status of the use of ICT in secondary schools in the Czech Republic, evaluation of surveys, analysis of opportunities and challenges associated with the use of ICT in teaching and evaluation of the equipment of secondary schools. The second part concerns the practical components, in which we conduct research on the academic results of secondary school students in available ICT equipment. We will then evaluate the research and analyse the results. In conclusion, we will put together the results found.
Keywords: ICT; Information and communication technologies; secondary schools; learning outcomes; students

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 4. 2023
Date of submission: 8. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84483/podrobnosti

Files for download

    Last update: