Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na středních školách

Název práce: Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na středních školách
Autor(ka) práce: Kořínek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radváková, Věra
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit a analyzovat, zda využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce ovlivňuje studijní výsledky žáků na středních školách. Pomocí dotazníkového šetření provedeného na středních školách v každém kraji České republiky máme data o využívaném ICT při výuce a zároveň studijní výsledky žáků. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První se týká teoretické části, kde jsou vysvětleny pojmy, význam ICT ve výuce, jeho efektivní využití a nejnovější trendy. Následuje analýza současného stavu využívání ICT na středních školách v ČR, zhodnocení průzkumů, analýza příležitostí a výzev spojených s využíváním ICT ve výuce a zhodnocení vybavenosti středních škol. Druhá část se týká praktické složky, ve které provádíme výzkum, ohledně studijních výsledků studentů středních škol v závislosti na dostupném ICT vybavení. Výzkum následně zhodnotíme a analyzujeme výsledky. Závěrem dáme dohromady zjištěné výsledky.
Klíčová slova: Informační a komunikační technologie; ICT; střední školy; studenti; studijní výsledky
Název práce: Analysis and possibilities of using ICT in teaching in secondary schools
Autor(ka) práce: Kořínek, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radváková, Věra
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to find out and analyse whether the use of information and communication technologies in teaching the academic results of pupils in secondary schools. With the help of a questionnaire survey carried out at secondary schools in each region of the Czech Republic, we have data on the use of ICT in teaching and at the same time the academic results of pupils. The work is divided into two main parts. The first concerns the theoretical part, where concepts are explained, the importance of ICT in teaching and how to use it effectively, and the latest trends. Subject analysis of the status of the use of ICT in secondary schools in the Czech Republic, evaluation of surveys, analysis of opportunities and challenges associated with the use of ICT in teaching and evaluation of the equipment of secondary schools. The second part concerns the practical components, in which we conduct research on the academic results of secondary school students in available ICT equipment. We will then evaluate the research and analyse the results. In conclusion, we will put together the results found.
Klíčová slova: ICT; Information and communication technologies; secondary schools; learning outcomes; students

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2023
Datum podání práce: 8. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84483/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: