Analysis and design of a business intelligence solution for the area of energy suppliers

Thesis title: Analýza a návrh řešení Business Intelligence pro oblast dodavatele energií
Author: Morávek, Vladimír
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Fortinová, Jana
Opponents: Hojek, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření Business Intelligence řešení, které bude odpovídat potřebám vybraného dodavatele energií. V teoretické části jsou popsány základní subjekty, které se v dané oblasti vyskytují a vztahy mezi nimi. Na tuto část navazuje kapitola věnovaná dodavatelům energií v České republice a jejich růstu, k čemuž byla využita data, která poskytuje OTE. Další část je věnována oblasti řízení firmy, a to jak obecně, tak i specificky pro oblast dodavatele energií. V praktické části byly analyzovány potřeby vybraného dodavatele energií, na jejichž základě byl vytvořen dimenzionální model, na který navazuje i výsledná implementace, která obsahuje několik důkladně popsaných dashboardů.
Keywords: Business Intelligence; Dodavatel energií; Implementace; Reporting; Řízení
Thesis title: Analysis and design of a business intelligence solution for the area of energy suppliers
Author: Morávek, Vladimír
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Fortinová, Jana
Opponents: Hojek, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this bachelor’s thesis is to create a Business Intelligence solution that meets the needs of the selected energy supplier. The theoretical part describes the primary subjects that occur in the field and the relationships between them. This section is followed by a chapter devoted to energy suppliers in the Czech Republic and their growth, for which data provided by OTE has been used. Another section is devoted to the field of company management, both generally and specifically in the field of energy supplier. In the practical part, the needs of the selected energy supplier were analysed, on the basis of which a dimensional model was created, which is also followed by the resulting implementation, which includes several thoroughly described dashboards.
Keywords: Implementation; Reporting; Business Intelligence; Management; Energy supplier

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 1. 2023
Date of submission: 10. 12. 2023
Date of defense: 31. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83744/podrobnosti

Files for download

    Last update: