Analýza a návrh řešení Business Intelligence pro oblast dodavatele energií

Název práce: Analýza a návrh řešení Business Intelligence pro oblast dodavatele energií
Autor(ka) práce: Morávek, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Hojek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření Business Intelligence řešení, které bude odpovídat potřebám vybraného dodavatele energií. V teoretické části jsou popsány základní subjekty, které se v dané oblasti vyskytují a vztahy mezi nimi. Na tuto část navazuje kapitola věnovaná dodavatelům energií v České republice a jejich růstu, k čemuž byla využita data, která poskytuje OTE. Další část je věnována oblasti řízení firmy, a to jak obecně, tak i specificky pro oblast dodavatele energií. V praktické části byly analyzovány potřeby vybraného dodavatele energií, na jejichž základě byl vytvořen dimenzionální model, na který navazuje i výsledná implementace, která obsahuje několik důkladně popsaných dashboardů.
Klíčová slova: Business Intelligence; Dodavatel energií; Implementace; Reporting; Řízení
Název práce: Analysis and design of a business intelligence solution for the area of energy suppliers
Autor(ka) práce: Morávek, Vladimír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Hojek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor’s thesis is to create a Business Intelligence solution that meets the needs of the selected energy supplier. The theoretical part describes the primary subjects that occur in the field and the relationships between them. This section is followed by a chapter devoted to energy suppliers in the Czech Republic and their growth, for which data provided by OTE has been used. Another section is devoted to the field of company management, both generally and specifically in the field of energy supplier. In the practical part, the needs of the selected energy supplier were analysed, on the basis of which a dimensional model was created, which is also followed by the resulting implementation, which includes several thoroughly described dashboards.
Klíčová slova: Implementation; Reporting; Business Intelligence; Management; Energy supplier

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2023
Datum podání práce: 10. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83744/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: