Airline market segmentation

Thesis title: Segmentace trhu leteckých společností
Author: Čadek, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Zamazalová, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je odkrýt segmenty na trhu letecké dopravy, která se v posledních letech neustále obměňuje i díky „krachu“ společnosti ČSA či po globální pandemické krizi, která ochromila leteckou dopravu a výrazně změnila chování spotřebitelů. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou popsány složky marketingové strategie, segmentace trhu, marketingového výzkumu a jejich procesy spojené s postupy. Druhou částí je část praktická, která se zaměřuje na analýzu primárních dat z marketingového výzkumu pomocí dotazníkového šetření a analýzu dat ze sekundárního výzkumu z databáze MML-TGI. Po odkrytí a rozvoje profilu jednotlivých segmentů následuje navržení a doporučení marketingové komunikace pro jednotlivé odkryté segmenty.
Keywords: segmentace trhu; letecký průmysl; cestovní ruch; marketingový výzkum
Thesis title: Airline market segmentation
Author: Čadek, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Zamazalová, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis is to uncover the segments of the air transport market, which has been constantly changing in recent years, thanks to the "collapse" of the ČSA company or after the global pandemic crisis, which paralyzed air transport and significantly changed consumer behaviour. The work is divided into a theoretical part, where the components of marketing strategy, market segmentation, marketing research and their processes associated with procedures are described. The second part is the practical part, which focuses on the analysis of primary data from marketing research using a questionnaire survey and the analysis of data from secondary research from the MML-TGI database. After uncovering and developing the profile of individual segments, marketing communication for individual uncovered segments is designed and recommended.
Keywords: market segmentation; airline industry; market research; tourism

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 6. 2023
Date of submission: 12. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84976/podrobnosti

Files for download

    Last update: