Segmentace trhu leteckých společností

Název práce: Segmentace trhu leteckých společností
Autor(ka) práce: Čadek, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je odkrýt segmenty na trhu letecké dopravy, která se v posledních letech neustále obměňuje i díky „krachu“ společnosti ČSA či po globální pandemické krizi, která ochromila leteckou dopravu a výrazně změnila chování spotřebitelů. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou popsány složky marketingové strategie, segmentace trhu, marketingového výzkumu a jejich procesy spojené s postupy. Druhou částí je část praktická, která se zaměřuje na analýzu primárních dat z marketingového výzkumu pomocí dotazníkového šetření a analýzu dat ze sekundárního výzkumu z databáze MML-TGI. Po odkrytí a rozvoje profilu jednotlivých segmentů následuje navržení a doporučení marketingové komunikace pro jednotlivé odkryté segmenty.
Klíčová slova: segmentace trhu; letecký průmysl; cestovní ruch; marketingový výzkum
Název práce: Airline market segmentation
Autor(ka) práce: Čadek, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to uncover the segments of the air transport market, which has been constantly changing in recent years, thanks to the "collapse" of the ČSA company or after the global pandemic crisis, which paralyzed air transport and significantly changed consumer behaviour. The work is divided into a theoretical part, where the components of marketing strategy, market segmentation, marketing research and their processes associated with procedures are described. The second part is the practical part, which focuses on the analysis of primary data from marketing research using a questionnaire survey and the analysis of data from secondary research from the MML-TGI database. After uncovering and developing the profile of individual segments, marketing communication for individual uncovered segments is designed and recommended.
Klíčová slova: market segmentation; airline industry; market research; tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2023
Datum podání práce: 12. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84976/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: