Business plan

Thesis title: Podnikatelský plán
Author: Nekolná, Pavla
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Barčáková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu zabývajícím se strukturovaným deníkem, který vychází z principů a technik pozitivní psychologie. Dalším cílem je na základě podnikatelského plánu posoudit uskutečnitelnost a životaschopnost tohoto podnikání. Práce se skládá z teoretické, metodologické a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na podnikání, právní formy podnikání, popisuje strukturu podnikatelského plánu a potenciální důvody selhání podnikatelského plánu. Metodologická část vymezuje metody využité v praktické části. Praktická část přináší vlastní návrh podnikatelského plánu. Vlastní podnikatelský plán se skládá z charakteristiky produktu a vlastníka, analýzy trhu, zákazníků, konkurence a dodavatelů, marketingové strategie, personálního zabezpečení, finančního plánu, analýzy rizik, SWOT analýzy a byznys modelu Lean Canvas. Závěr přináší zhodnocení podnikatelského plánu.
Keywords: podnikatelský plán; podnikání; deník; pozitivní psychologie
Thesis title: Business plan
Author: Nekolná, Pavla
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Barčáková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to develop a business plan for a structured journal based on the principles and techniques of positive psychology. Another aim is to evaulate the feasibility and viability of this business based on the business plan. The thesis consists of theoretical, methodological and practical parts. The theoretical part focuses on entrepreneurship, legal forms of entrepreneurship, describes the structure of a business plan and potential reasons for business plan failure. The methodological part defines the methods that were used in the practical part. The practical part presents the own design of the business plan. The own business plan consists of product and owner characteristics, market, customer, competitor and supplier analysis, marketing strategy, staffing, financial plan, risk analysis, SWOT analysis and the Lean Canvas business model. The conclusion presents the evaulation of the business plan.
Keywords: business; journal; business plan; positive psychology

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 5. 2023
Date of submission: 13. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/86430/podrobnosti

Files for download

    Last update: