Podnikatelský plán

Název práce: Podnikatelský plán
Autor(ka) práce: Nekolná, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Barčáková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu zabývajícím se strukturovaným deníkem, který vychází z principů a technik pozitivní psychologie. Dalším cílem je na základě podnikatelského plánu posoudit uskutečnitelnost a životaschopnost tohoto podnikání. Práce se skládá z teoretické, metodologické a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na podnikání, právní formy podnikání, popisuje strukturu podnikatelského plánu a potenciální důvody selhání podnikatelského plánu. Metodologická část vymezuje metody využité v praktické části. Praktická část přináší vlastní návrh podnikatelského plánu. Vlastní podnikatelský plán se skládá z charakteristiky produktu a vlastníka, analýzy trhu, zákazníků, konkurence a dodavatelů, marketingové strategie, personálního zabezpečení, finančního plánu, analýzy rizik, SWOT analýzy a byznys modelu Lean Canvas. Závěr přináší zhodnocení podnikatelského plánu.
Klíčová slova: podnikatelský plán; podnikání; deník; pozitivní psychologie
Název práce: Business plan
Autor(ka) práce: Nekolná, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Barčáková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to develop a business plan for a structured journal based on the principles and techniques of positive psychology. Another aim is to evaulate the feasibility and viability of this business based on the business plan. The thesis consists of theoretical, methodological and practical parts. The theoretical part focuses on entrepreneurship, legal forms of entrepreneurship, describes the structure of a business plan and potential reasons for business plan failure. The methodological part defines the methods that were used in the practical part. The practical part presents the own design of the business plan. The own business plan consists of product and owner characteristics, market, customer, competitor and supplier analysis, marketing strategy, staffing, financial plan, risk analysis, SWOT analysis and the Lean Canvas business model. The conclusion presents the evaulation of the business plan.
Klíčová slova: business; journal; business plan; positive psychology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: