Business plan of a company in the chemical industry

Thesis title: Podnikatelský plán firmy v chemickém průmyslu
Author: Reichel, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Kupec, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro rodinnou firmu v chemickém průmyslu na základě teoretických a metodologických východisek a ověřit jeho životaschopnost. Práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní terminologické pojmy – podnikání, podnikatel a podnik. Dále je vypracována struktura podnikatelského plánu. V rámci teoretické části jsou formulovány metody a techniky práce – PESTLE analýza, Porterův model pěti sil a SWOT analýza. V praktické části je na základě poznatků z teoretické části vypracován konkrétní podnikatelský plán firmy Redrako – recyklace drahých kovů. Součástí plánu je popis podnikatelské příležitosti, Lean Canvas, analýza trhu, marketingový mix, finanční plán, který obsahuje počáteční rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Na závěr je tento plán zhodnocen.
Keywords: Podnikatelský plán; chemický průmysl; podnikání
Thesis title: Business plan of a company in the chemical industry
Author: Reichel, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Kupec, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this master thesis is to create a business plan for a family business in the chemical industry that is based on theoretical and methodological foundations and to verify its viability. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the basic terminological concepts – entrepreneurship, entrepreneur and enterprise. Furthermore, the structure of the business plan is elaborated on. Within the theoretical part, methods and techniques of the thesis are also formulated – PESTLE analysis, Porter's five forces model and SWOT analysis. In the practical part of the thesis, based on the findings from the theoretical part, a concrete business plan of Redrako – a precious metal recycling company is developed. The plan includes a description of the business opportunity, Lean Canvas, market analysis, marketing mix, financial plan which includes a balance sheet, profit and loss statement and cash flow statement. This plan is then evaluated at the end.
Keywords: Business plan; entrepreneurship; chemical industry

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 6. 2023
Date of submission: 15. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/86569/podrobnosti

Files for download

    Last update: