Podnikatelský plán firmy v chemickém průmyslu

Název práce: Podnikatelský plán firmy v chemickém průmyslu
Autor(ka) práce: Reichel, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kupec, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro rodinnou firmu v chemickém průmyslu na základě teoretických a metodologických východisek a ověřit jeho životaschopnost. Práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní terminologické pojmy – podnikání, podnikatel a podnik. Dále je vypracována struktura podnikatelského plánu. V rámci teoretické části jsou formulovány metody a techniky práce – PESTLE analýza, Porterův model pěti sil a SWOT analýza. V praktické části je na základě poznatků z teoretické části vypracován konkrétní podnikatelský plán firmy Redrako – recyklace drahých kovů. Součástí plánu je popis podnikatelské příležitosti, Lean Canvas, analýza trhu, marketingový mix, finanční plán, který obsahuje počáteční rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Na závěr je tento plán zhodnocen.
Klíčová slova: Podnikatelský plán; chemický průmysl; podnikání
Název práce: Business plan of a company in the chemical industry
Autor(ka) práce: Reichel, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kupec, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to create a business plan for a family business in the chemical industry that is based on theoretical and methodological foundations and to verify its viability. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the basic terminological concepts – entrepreneurship, entrepreneur and enterprise. Furthermore, the structure of the business plan is elaborated on. Within the theoretical part, methods and techniques of the thesis are also formulated – PESTLE analysis, Porter's five forces model and SWOT analysis. In the practical part of the thesis, based on the findings from the theoretical part, a concrete business plan of Redrako – a precious metal recycling company is developed. The plan includes a description of the business opportunity, Lean Canvas, market analysis, marketing mix, financial plan which includes a balance sheet, profit and loss statement and cash flow statement. This plan is then evaluated at the end.
Klíčová slova: Business plan; entrepreneurship; chemical industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2023
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: