Valuation of the company Palírna U Zeleného stromu, a. s

Thesis title: Ocenění společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s
Author: Sedláček, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je stanovit tržní hodnotu 100% podílu společnosti Palírna U Zeleného stromu, a.s. za účelem prodeje či rozhodnutí o strategickém směřování společnosti v budoucnosti. Ocenění je provedeno pro potřeby ultimátního vlastníka a managementu oceňované společnosti k 31.12.2021. Diplomová práce je tradičně rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou nadefinovány základní pojmy a popsány jednotlivé metody a nástroje oceňování, které jsou následně v praktické části aplikovány na oceňovanou společnost. Hlavní metodou ocenění byla zvolena metoda diskontovaných peněžních toků DCF ve variantě entity. Jako doplňkové metody ocenění jsou využity účetní hodnota a metoda srovnatelných podniků.
Keywords: finanční plán; tržní hodnota; WACC; metoda DCF; Ocenění
Thesis title: Valuation of the company Palírna U Zeleného stromu, a. s
Author: Sedláček, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this thesis is to determine the market value of 100% of the shares of Palírna U Zeleného stromu, a.s. for the purpose of selling or deciding on the company's strategic direction in the future. The valuation is made for the needs of the ultimate owner and management of the valued company as of 31.12.2021. The thesis is traditionally divided into two parts. The theoretical part defines the basic concepts and describes the individual valuation methods and tools, which are later applied to the valued company in the practical part. The main valuation method chosen is the discounted cash flow DCF. The book value and comparable companies are used as additional valuation methods.
Keywords: Valuation; DCF method; financial plan; market value; WACC

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 9. 2022
Date of submission: 15. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82426/podrobnosti

Files for download

    Last update: