Ocenění společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s

Název práce: Ocenění společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s
Autor(ka) práce: Sedláček, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je stanovit tržní hodnotu 100% podílu společnosti Palírna U Zeleného stromu, a.s. za účelem prodeje či rozhodnutí o strategickém směřování společnosti v budoucnosti. Ocenění je provedeno pro potřeby ultimátního vlastníka a managementu oceňované společnosti k 31.12.2021. Diplomová práce je tradičně rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou nadefinovány základní pojmy a popsány jednotlivé metody a nástroje oceňování, které jsou následně v praktické části aplikovány na oceňovanou společnost. Hlavní metodou ocenění byla zvolena metoda diskontovaných peněžních toků DCF ve variantě entity. Jako doplňkové metody ocenění jsou využity účetní hodnota a metoda srovnatelných podniků.
Klíčová slova: finanční plán; tržní hodnota; WACC; metoda DCF; Ocenění
Název práce: Valuation of the company Palírna U Zeleného stromu, a. s
Autor(ka) práce: Sedláček, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to determine the market value of 100% of the shares of Palírna U Zeleného stromu, a.s. for the purpose of selling or deciding on the company's strategic direction in the future. The valuation is made for the needs of the ultimate owner and management of the valued company as of 31.12.2021. The thesis is traditionally divided into two parts. The theoretical part defines the basic concepts and describes the individual valuation methods and tools, which are later applied to the valued company in the practical part. The main valuation method chosen is the discounted cash flow DCF. The book value and comparable companies are used as additional valuation methods.
Klíčová slova: Valuation; DCF method; financial plan; market value; WACC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: