Identification of barriers to telemedicine adoption from the perspective of the Czech patient

Thesis title: Identifikace bariér adopce telemedicíny z pohledu českého pacienta
Author: Plášil, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pažitný, Peter
Opponents: Bína, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Pandemie COVID-19 přivedla digitální technologie v oblasti zdravotnictví do popředí zájmu. Diplomová práce si klade za cíl hlouběji porozumět záměrům pacientů ve využití vzdálené konzultace. Kombinace upraveného UTUAT mode-lu a discrete choice experimentu přináší ucelený pohled na českého pacienta a jeho postoj k telemedicíně. Byly zjištěny významné, přímé a pozitivní účinky očekáváného výkonu, důvěry a očekávané snadnosti použití na behaviorální záměr využívat vzdálené konzultace u lékaře. Výsledky DCE odhalily silnou pre-ferenci vlastního praktického lékaře při rozhodování o budoucí konzultaci zdra-votního vztahu. Závěry diplomové práce mohou být použity k pochopení potřeb pacienta a realizaci potřebných kroků k masové adopci telemedicíny. Poskytují doporučení pro návrh strategií přijetí telemedicíny, které zajistí úspěšnou adopci pacienty.
Keywords: UTAUT; DCE; Telemedicína
Thesis title: Identification of barriers to telemedicine adoption from the perspective of the Czech patient
Author: Plášil, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pažitný, Peter
Opponents: Bína, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The COVID-19 pandemic has brought digital technologies to the forefront of healthcare. This thesis aims to gain a deeper understanding of patient intentions in the use of remote healthcare consultation. The combination of a modified UTUAT model and a discrete choice experiment provides a comprehensive view of the Czech patient and their attitude towards telemedicine. Significant, direct, and positive effects of expected performance, trust, and expected ease of use on behavioral intention to use remote consultation with a physician were found. The DCE results revealed a strong preference for one's own GP when deciding on a future healthcare consultation. The thesis findings can be used to understand patient needs and implement the necessary steps to mass adoption of telemedicine.
Keywords: UTUAT; DCE; Telemedicine

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 10. 2020
Date of submission: 15. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74518/podrobnosti

Files for download

    Last update: