Identifikace bariér adopce telemedicíny z pohledu českého pacienta

Název práce: Identifikace bariér adopce telemedicíny z pohledu českého pacienta
Autor(ka) práce: Plášil, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pandemie COVID-19 přivedla digitální technologie v oblasti zdravotnictví do popředí zájmu. Diplomová práce si klade za cíl hlouběji porozumět záměrům pacientů ve využití vzdálené konzultace. Kombinace upraveného UTUAT mode-lu a discrete choice experimentu přináší ucelený pohled na českého pacienta a jeho postoj k telemedicíně. Byly zjištěny významné, přímé a pozitivní účinky očekáváného výkonu, důvěry a očekávané snadnosti použití na behaviorální záměr využívat vzdálené konzultace u lékaře. Výsledky DCE odhalily silnou pre-ferenci vlastního praktického lékaře při rozhodování o budoucí konzultaci zdra-votního vztahu. Závěry diplomové práce mohou být použity k pochopení potřeb pacienta a realizaci potřebných kroků k masové adopci telemedicíny. Poskytují doporučení pro návrh strategií přijetí telemedicíny, které zajistí úspěšnou adopci pacienty.
Klíčová slova: UTAUT; DCE; Telemedicína
Název práce: Identification of barriers to telemedicine adoption from the perspective of the Czech patient
Autor(ka) práce: Plášil, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The COVID-19 pandemic has brought digital technologies to the forefront of healthcare. This thesis aims to gain a deeper understanding of patient intentions in the use of remote healthcare consultation. The combination of a modified UTUAT model and a discrete choice experiment provides a comprehensive view of the Czech patient and their attitude towards telemedicine. Significant, direct, and positive effects of expected performance, trust, and expected ease of use on behavioral intention to use remote consultation with a physician were found. The DCE results revealed a strong preference for one's own GP when deciding on a future healthcare consultation. The thesis findings can be used to understand patient needs and implement the necessary steps to mass adoption of telemedicine.
Klíčová slova: UTUAT; DCE; Telemedicine

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: