The Government of the Czech Republic and its economic policy in the years 2007-2021

Thesis title: Značky kvality na trhu s potravinami z pohledu zákazníků
Author: Střádalová, Klára
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Závodná, Lucie Sára
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vlády ČR a její hospodářskou politiku za období 2007-2021. Práce se vztahuje k vybraným makroekonomickým veličinám, které jsou analyzovány a je zde popsáno, jak na sebe navazují a vzájemně se ovlivňu-jí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé hospodářské politiky (fiskální, důchodová, monetární) a nástroje, které mohou být využity k ovlivňování makroekonomické stability a růstu. Dále jsou v teoretické části obsaženi její nositelé, cíle a státní rozpo-čet. Praktická část zahrnuje analýzu milníků, které nastaly během analyzovaného období. Hodnocení milníků je vztaženo k výzkumným otázkách a jednotlivým vlá-dám ČR. Analýza milníků a vlády je hodnocena prostřednictvím číselných škál od 1 do 5. Závěrem této práce je podání návrhu, co jednotlivé vlády ČR mohly udělat lépe, aby ekonomika rostla, a také zodpovězení výzkumných otázek.
Keywords: Hospodářská politika ČR; HDP ČR; Ekonomická krize v ČR
Thesis title: The Government of the Czech Republic and its economic policy in the years 2007-2021
Author: Střádalová, Klára
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Závodná, Lucie Sára
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of the government of the Czech Republic and its economic policy for the period 2007-2021. The work is related to selected macroeconomic variables that are analyzed and it is described here how they relate to each other and influence each other. The theoretical part describes individual economic policies (fiscal, income, monetary) and tools that can be used to influence macroeconomic stability and growth. Furthermore, the theoretical part contains its bearers, goals and the state budget. The practical part includes the analysis of milestones that occurred during the analyzed period. The evaluation of milestones is related to research questions and individual governments of the Czech Republic. The analysis of milestones and the government is evaluated using a numerical scale from 1 to 5. The conclusion of this thesis is the submission of a proposal on what the individual governments of the Czech Republic could have done better to grow the economy, as well as answering the research questions.
Keywords: Economic policy of the Czech Republic; GDP of the Czech Republic; economic crisis in the Czech Republic

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 2. 2021
Date of submission: 18. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76127/podrobnosti

Files for download

    Last update: