Značky kvality na trhu s potravinami z pohledu zákazníků

Název práce: Značky kvality na trhu s potravinami z pohledu zákazníků
Autor(ka) práce: Střádalová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Závodná, Lucie Sára
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vlády ČR a její hospodářskou politiku za období 2007-2021. Práce se vztahuje k vybraným makroekonomickým veličinám, které jsou analyzovány a je zde popsáno, jak na sebe navazují a vzájemně se ovlivňu-jí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé hospodářské politiky (fiskální, důchodová, monetární) a nástroje, které mohou být využity k ovlivňování makroekonomické stability a růstu. Dále jsou v teoretické části obsaženi její nositelé, cíle a státní rozpo-čet. Praktická část zahrnuje analýzu milníků, které nastaly během analyzovaného období. Hodnocení milníků je vztaženo k výzkumným otázkách a jednotlivým vlá-dám ČR. Analýza milníků a vlády je hodnocena prostřednictvím číselných škál od 1 do 5. Závěrem této práce je podání návrhu, co jednotlivé vlády ČR mohly udělat lépe, aby ekonomika rostla, a také zodpovězení výzkumných otázek.
Klíčová slova: Hospodářská politika ČR; HDP ČR; Ekonomická krize v ČR
Název práce: The Government of the Czech Republic and its economic policy in the years 2007-2021
Autor(ka) práce: Střádalová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Závodná, Lucie Sára
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the analysis of the government of the Czech Republic and its economic policy for the period 2007-2021. The work is related to selected macroeconomic variables that are analyzed and it is described here how they relate to each other and influence each other. The theoretical part describes individual economic policies (fiscal, income, monetary) and tools that can be used to influence macroeconomic stability and growth. Furthermore, the theoretical part contains its bearers, goals and the state budget. The practical part includes the analysis of milestones that occurred during the analyzed period. The evaluation of milestones is related to research questions and individual governments of the Czech Republic. The analysis of milestones and the government is evaluated using a numerical scale from 1 to 5. The conclusion of this thesis is the submission of a proposal on what the individual governments of the Czech Republic could have done better to grow the economy, as well as answering the research questions.
Klíčová slova: Economic policy of the Czech Republic; GDP of the Czech Republic; economic crisis in the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2021
Datum podání práce: 18. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76127/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: