Descriptive Analysis of Transformations Carried Out in the Czech Republic

Thesis title: Deskriptivní analýza přeměn uskutečněných v České republice
Author: Matušínský, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pospíšil, Jiří
Opponents: Lukeš, Jáchym
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsahem této diplomové práce je téma deskriptivní analýzy přeměn uskutečněných v České republice. Cílem práce je provedení analýzy přeměn vybraného vzorku obchodních korporací, které se v České republice uskutečnily v daném období. Analýza se týká zejména vlastnické struktury, typu transakcí, změnám vlastního kapitálu při přeměnách, stanovení rozhodného dne a změnám vybraných položek v účetních závěrkách zanikajících, rozdělovaných a nástupnických společností. Stěžejní empirické části, věnující se rozboru sesbíraných dat, předchází část teoretická, ve které jsou vymezeny hlavní typy přeměn obchodních korporací a jejich účetní zachycení dle české účetní regulace.
Keywords: Přecenění jmění; Rozhodný den; Oceňovací rozdíl; Změna právní formy; Akvizice; Fúze; Rozdělení; Přeměny obchodních korporací
Thesis title: Descriptive Analysis of Transformations Carried Out in the Czech Republic
Author: Matušínský, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pospíšil, Jiří
Opponents: Lukeš, Jáchym
Thesis language: Česky
Abstract:
The content of this diploma thesis is the topic of descriptive analysis of transformations carried out in the Czech Republic. The aim of this thesis is to analyze the transformations of a selected sample of business corporations that took place in Czech Republic in a given period. The analysis mainly focuses on the ownership structure, types of transactions, change in equity during conversions, effective date and changes in selected items in the financial statements of the liquidating and successor companies. The key empirical part, devoted to the analysis of the collected data, is preceded by the theoretical part, in which the main types of transformations of business corporations and their accounting recording according to Czech accounting regulation are defined.
Keywords: Split; Merger; Effective Date; Net asset valuation; Valuation difference; Change of legal form; Acquisition; Transformation of business corporations

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 1. 2023
Date of submission: 3. 1. 2024
Date of defense: 31. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83479/podrobnosti

Files for download

    Last update: