Deskriptivní analýza přeměn uskutečněných v České republice

Název práce: Deskriptivní analýza přeměn uskutečněných v České republice
Autor(ka) práce: Matušínský, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Lukeš, Jáchym
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této diplomové práce je téma deskriptivní analýzy přeměn uskutečněných v České republice. Cílem práce je provedení analýzy přeměn vybraného vzorku obchodních korporací, které se v České republice uskutečnily v daném období. Analýza se týká zejména vlastnické struktury, typu transakcí, změnám vlastního kapitálu při přeměnách, stanovení rozhodného dne a změnám vybraných položek v účetních závěrkách zanikajících, rozdělovaných a nástupnických společností. Stěžejní empirické části, věnující se rozboru sesbíraných dat, předchází část teoretická, ve které jsou vymezeny hlavní typy přeměn obchodních korporací a jejich účetní zachycení dle české účetní regulace.
Klíčová slova: Přecenění jmění; Rozhodný den; Oceňovací rozdíl; Změna právní formy; Akvizice; Fúze; Rozdělení; Přeměny obchodních korporací
Název práce: Descriptive Analysis of Transformations Carried Out in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Matušínský, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Lukeš, Jáchym
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The content of this diploma thesis is the topic of descriptive analysis of transformations carried out in the Czech Republic. The aim of this thesis is to analyze the transformations of a selected sample of business corporations that took place in Czech Republic in a given period. The analysis mainly focuses on the ownership structure, types of transactions, change in equity during conversions, effective date and changes in selected items in the financial statements of the liquidating and successor companies. The key empirical part, devoted to the analysis of the collected data, is preceded by the theoretical part, in which the main types of transformations of business corporations and their accounting recording according to Czech accounting regulation are defined.
Klíčová slova: Split; Merger; Effective Date; Net asset valuation; Valuation difference; Change of legal form; Acquisition; Transformation of business corporations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2023
Datum podání práce: 3. 1. 2024
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83479/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: