Problémy využívání informačních zdrojů v akademickém prostředí

Autor práce: Harant, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Osoba oponující práci: Šubrta, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problémy využívání informačních zdrojů v akademickém prostředí
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je hledání překážek ve využívání elektronických informačních zdrojů zainteresovanými subjekty. Mezi subjekty jsou zařazeny studenti, producenti, poskytovatelé (knihovny) a odborníci, respektive pedagogové. Práce se zaměřuje na konkrétní problémy nalezené u subjektů a snaží se navrhnout možná řešení k zlepšení této situace. Při definování problémů a hledání možných řešení bylo využito úzké spolupráce se zástupci jednotlivých skupin subjektů. S pomocí odborné pomoci bylo sestaveno množství méně či více závažných nedostatků. Konzultace byla využita i při zpracování řešení, která situaci již zlepšují nebo potenciál ke zlepšení nabízejí. Práce je strukturována do dvou velkých částí. První část zahrnuje obecné seznámení s pojmy jako informace, informační potřeba, informační chování nebo informační gramotnost. Elektronické zdroje představují současnou dostupnou situaci a blíže se zabývají technikou vyhledávání. Prostor je věnován populární multioborové databázi ProQuest 5000. Druhá část práce zkoumá konkrétní problémy a nabízí možná řešení využívání, respektive nevyužívání elektronických informačních zdrojů.
Klíčová slova: e-learning; informace; databáze; informační potřeba; elektronické informační zdroje; informační chování; ProQuest; informační gramotnost; booleovské operátory; proximitní operátory; plnotextové databáze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problémy využívání informačních zdrojů v akademickém prostředí
Překlad názvu: Problems of using information sources in the academic environment
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with problems of exploiting electronic information sources. Defines main difficulties in which can students, producers, providers (libraries) and experts or teachers run into. Thesis focuses on particular problems and suggests possible improvements. For defining problems and finding possible solutions author cooperated with specialists from information domain specialists, who made (in cooperation with author) a list of problems, which should be solved for better exploatation of information sources. Specialist also introduced some solutions which are currently in development. Thesis is divided into two parts, first is more theoretical and introduces main concepts (information, information need, information behavior and information literacy), techniques for browsing and searching through informational sources. Also multidomain database Proquest 5000 is discussed. Second part focuses on particular problems and possible solutions for searching in electronic information sources.
Klíčová slova: e-learning; information behavior ; proximity operators ; boolean operators; ProQuest; fulltext database; information literacy; information need; electronic information sources; information; database

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2009
Datum podání práce: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 03.09.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce18961_xharp11.pdf [2,13 MB]
Oponentura10579_subrta.pdf [120,59 kB]
Hodnocení vedoucího18961_sklenak.pdf [108,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18961/podrobnosti