Jednorázová hesla

Název práce: Jednorázová hesla
Autor(ka) práce: Škarda, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Palovský, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o jednorázových heslech a různých možnostech jejich implementace. Jednorázová hesla jsou hesla, které jsou platná pouze pro jedno přihlášení nebo transakci. Na rozdíl od klasických hesel jsou odolná proti opakovaným útokům. To znamená, že když potenciální vetřelec odposlechne heslo, které bylo použito k přihlášení nebo transakci, není schopen je zneužít, protože již není platné. V teoretické části práce jsou uvedeny důvody k použití jednorázových hesel a jsou vysvětleny různé způsoby jejich tvorby a distribuce k uživateli, zároveň jsou popsány některé konkrétní systémy. V praktické části je ukázáno využití open-source systémů jednorázových hesel na dvou různých příkladech. V prvním z nich je popsáno použití systému OTPasswd pro autentizaci k serveru přes SSH, druhý příklad využívá PHP třídu MultiOTP pro autentizaci k webové aplikaci.
Klíčová slova: TOTP; HOTP; dvoufaktorová autentizace; OTP; Jednorázová hesla
Název práce: One Time Passwords
Autor(ka) práce: Škarda, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Palovský, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis describes the one-time passwords and their various implementation possibilities. The one-time passwords are passwords, which are valid only for one login or transaction. In contrast to regular passwords, one-time passwords are immune against reply attacks, which means that if a possible attacker eavedroppes the used password, he cannot exploit it, because it is not valid anymore. The theoretical section of the thesis explains the reasons for using one-time passwords and demonstrates some particular OTP systems. The practical section shows two different examples of using open-source OTP systems. The first one describes the use of OTPasswd for authentication to a server over SSH, the other one uses MultiOTP PHP class for authentication to a web application.
Klíčová slova: TOTP; HOTP; OTP; two-factor authentication; One-Time Password

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 22. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: