Rovnováha mezi podnikáním a osobním životem

Název práce: Rovnováha mezi podnikáním a osobním životem
Autor(ka) práce: Durchánek, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rovnováhou mezi podnikáním a osobním životem. Jejím hlavním cílem je zjistit, které faktory mají (a které nemají) na rovnováhu vliv. V teoretické části jsou vymezeny prvky rovnovážného života, důsledky nerovnováhy a doporučení, jak dostat život do rovnováhy. Dále jsou zde popsány důležité oblasti podnikání. Metodická část stanovuje kritéria pro výběr podnikatelů a hodnocení dat, metody výzkumu (osobní rozhovory s podnikateli), určuje a zdůvodňuje způsob, kterým se rovnováha měří. Praktická část zkoumá vzorek 40 podnikatelů v pohostinství a hledá statistickou významnost mezi jednotlivými skupinami podnikatelů. Výsledky výzkumu vedou k závěru, že rovnováha mezi podnikáním a osobním životem závisí více na kvalitativních prvcích než na kvantitativních.
Klíčová slova: osobní život; podnikatel; podnikání; work-life balance; rovnováha
Název práce: The balance between an entrepreneurship and a personal life
Autor(ka) práce: Durchánek, Stanislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master's Thesis deals with the balance between an entrepreneurship and a personal life. Its main goal is to identify which factors have or don't have an impact on the balance between an entrepreneurship and a personal life. As a part of the theoretical section I defined components of balanced life, the consequences of imbalances and recommendations how to get a life into a balance. Additionally, there are described important parts of entrepreneurship. For my methodological section I established the list of standards how to choose a suitable entrepreneurs for my research as well as research methods (incl. personal interviews with every single entrepreneur) and data evaluation system. This methodological section justifies and determines the way in which the balance is measured. In my practical section I examined a sample of 40 entrepreneurs (majored in restaurant business). During the research I tried to find a statistical significance among groups of entrepreneurs. The research results leads to the conclusion that the balance between an entrepreneurship and a personal life depends on qualitative rather than on quantitative features.
Klíčová slova: work-life balance; personal life; entrepreneur; entrepreneurship; balance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2011
Datum podání práce: 23. 8. 2011
Datum obhajoby: 8. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30733/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: