Rovnováha mezi podnikáním a osobním životem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rovnováha mezi podnikáním a osobním životem
Autor práce:
Durchánek, Stanislav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Surynek, Alois
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rovnováhou mezi podnikáním a osobním životem. Jejím hlavním cílem je zjistit, které faktory mají (a které nemají) na rovnováhu vliv. V teoretické části jsou vymezeny prvky rovnovážného života, důsledky nerovnováhy a doporučení, jak dostat život do rovnováhy. Dále jsou zde popsány důležité oblasti podnikání. Metodická část stanovuje kritéria pro výběr podnikatelů a hodnocení dat, metody výzkumu (osobní rozhovory s podnikateli), určuje a zdůvodňuje způsob, kterým se rovnováha měří. Praktická část zkoumá vzorek 40 podnikatelů v pohostinství a hledá statistickou významnost mezi jednotlivými skupinami podnikatelů. Výsledky výzkumu vedou k závěru, že rovnováha mezi podnikáním a osobním životem závisí více na kvalitativních prvcích než na kvantitativních.
Klíčová slova:
osobní život; podnikatel; podnikání; work-life balance; rovnováha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2011
Datum podání práce:
23. 8. 2011
Datum obhajoby:
08.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30733_xdurs01.pdf [869,88 kB]
Oponentura:
23018_surynek.pdf [324,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
30733_lukesm.pdf [50,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30733/podrobnosti