Analýza rozdílů mezi jazyky Java a C#

Název práce: Analýza rozdílů mezi jazyky Java a C#
Autor(ka) práce: Hartman, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Suchan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popsat rozdíly mezi dvěma programovacími jazyky. Konkrétně se jedná o jazyky C# od společnosti Microsoft Corporation a Java, dříve od společnosti Sun Microsystems, nyní vyvíjený společností Oracle Corporation. Bakalářská práce analy-zuje jejich koncepce, podrobně rozebírá přístupy obou jazyků k definici generických dato-vých typů, rozdíly v definování datových typů a datových členů, porovnává operátory a srovnává možnosti sady funkcí LINQ jazyka C# a Streams API jazyka Java na stejných příkladech. Všechny rozdíly jsou demonstrovány na příkladech, jejichž většina je součástí programu, přiloženému k této práci.
Klíčová slova: C#; genericita; Java
Název práce: Analysis of differences between languages Java and C#
Autor(ka) práce: Hartman, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Suchan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main topic of this thesis is to describe differences between two programming languages. It is specifically about programming language C# developed by Microsoft Corporation and programming language Java, created by Sun Microsystems, developed in these times by Oracle Corporation. Bachelors thesis analyses their conceptions, their approach to defini-tion of generic date types, differences in date types and date members, operators and com-pares possibilities of C# LINQ set of features with Java Streams API with the same examples. All differences are demonstrated by samples, most of them are part of the pro-ject, attached to this thesis.
Klíčová slova: Java; C#; genericity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55851/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: