-

Název práce: Ekonomické a sociálne problémy integrácie rómskeho obyvateľstva
Autor(ka) práce: Strasserová, Erika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháčková, Jaroslava
Oponenti práce: Khendriche, Zuzana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá integráciou Rómov do prostredia Českej republiky. Popisuje a vyhodnocuje postavenie Rómov jednak voči majorite a jednak voči ich vlastnej skupine. Skúma dôvody ich sociálneho vylúčenia a možnosti ich integrácie. Integrácia by nemohla fungovať bez podpory majority a to jednak formou dotácií od verejnej správy ale tiež činnosťou neziskových organizácií. Charakterizuje súčastný stav ich vzájomnej spolupráce, ktorá je pre podporu integrácie nutná.
Klíčová slova: národnostné menšiny; sociálne vylúčenie; integrácia; Rómovia; multikultúra

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2006
Datum podání práce: 13. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4174/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: