Koncept Corporate Social Responsibility, jeho vnímání a podpora

Název práce: Koncept Corporate Social Responsibility, jeho vnímání a podpora
Autor(ka) práce: Tuček, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tichá, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá konceptem Corporate Social Responsibility - CSR. Zvolené téma je v současnosti velice aktuální. Mnoho firem se o myšlenky tohoto konceptu v tuzemsku začíná zajímat. Zejména v posledních letech pak jsou již vidět velice zajímavé aktivity a projekty v této oblasti. V teoretické části práce jsou zachyceny podstatné obsahové výklady konceptu, také je zde zdokumentován stav na poli CSR - jednak v EU a konkrétněji pak v ČR. Poté diplomová práce ve stručnosti seznamuje s vybranými výzkumy, které se tématu dotýkají. Praktická část diplomové práce je založena na analýze dat agentury Median a směřuje k analýze vnímání myšlenek konceptu CSR. Doplňuje tak poznatky o postojích české společnosti k odpovědnému chování firem.
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem; Median s.r.o.; MML-TGI; CSR; firemní filantropie
Název práce: Concept Corporate Social Responsibility, its preception and support
Autor(ka) práce: Tuček, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tichá, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with the concept of Corporate Social Responsibility - CSR. The chosen topic is currently up-to-date. Many companies begin to be interested in the ideas of this concept. Especially in recent years there can be seen activities and projects in this area. In the theoretical part of the work are captured substantive interpretations of the concept, there are also documented in the state of CSR -- both in the EU and more specifically in the Czech Republic. In the next part, thesis briefly introduces selected studies that are concerned with the topic. Practical part of the thesis is based on analysis of data of the agency Median and seeks to analyze of the perception of ideas, the concept of CSR is. Add to knowledge of the attitude of Czech society to the responsible conduct of companies.
Klíčová slova: MML-TGI; Corporate Social Responsibility; Median s.r.o.; Corporate philanthrophy ; CSR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2008
Datum podání práce: 9. 5. 2009
Datum obhajoby: 10. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18546/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: