Vizualizace jako jeden z faktorů prodávající produkty a služby

Název práce: Vizualizace jako jeden z faktorů prodávající produkty a služby
Autor(ka) práce: Baumrt, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tématem využití vizualizace při prezentování produktů. Jejím cílem je zjistit, zda vizuální prezentace (grafické provedení) obalu produktu má vliv na spotřebitelské chování zákazníka při procesu rozhodování o nákupu daného produktu. Pokud by se tento vliv prokázal, stanoví si práce sekundární cíl, kterým je zjištění vlivu vybraných faktorů vizuální prezentace na spotřebitelovo chování (rozhodování). Práce je rozdělena do 6 kapitol, kde první uvádí čtenáře do tématu, seznamuje ho s cíli práce a jejím členěním. Druhá kapitola je teoretickým seznámením s komunikací obecně a komunikací vizuální. V kapitole třetí jsou zpracována témata týkající se reklamy a produktu tak, aby korespondovali s celkovým pojetím práce. Touto kapitolou končí část teoretická, která čerpá částečně z literatury a částečně z poznatků autora. Praktická část tvoří hlavní celek práce. Ve čtvrté kapitole jsou stanoveny postupy pro šetření dané problematiky, je vypracován dotazník a grafické návrhy obalů různých produktů. Kapitola končí přehledem výsledků zjištěných během dotazníkového šetření. Výsledky jsou jednotlivě interpretovány v předposlední kapitole a to včetně pokusu o vyvození obecně platných závěrů. Celou práci shrnuje poslední kapitola, která rekapituluje všechny zjištěné poznatky. Přínosem této práce není pouze poukázání na vliv vzhledu obalu produktu na jeho prodejnost tak, aby si firmy, resp. jejich marketingová oddělení tento fakt uvědomovali a při sestavování marketingového plánu a plánu reklamy věnovali více pozornosti kromě jiného i vzhledu obalů produktů. Přínos spočívá také ve zpracování tématu, kterým se téměř žádná teoreticky ani prakticky zaměřená literatura nezabývá, ač bylo prokázáno, že by tomu mělo být naopak. Práce se pokouší o vyvození obecně platných závěrů, které sice není možné brát za stoprocentně platné, avšak ukazuje směr, kterým by se mohli dát další, složitější a rozsáhlejší průzkumy, které by přinesly výsledky, jež by mohli využít nejen firmy, ale také spotřebitelé.
Klíčová slova: vizuální komunikace; vizuální prezentace; marketing; grafický návrh; reklama; vizualizace; obal; komunikace; grafika; produkt
Název práce: Visualization as one of the factors that sell the products and services
Autor(ka) práce: Baumrt, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with a subject of taking advantage of visualization during the process of product presentation. Its main aim is to find out, if visual presentation (design) of the product cover affects consumer's behaviour during the decision process of buying a particular product. If this influence is proven, a second goal is set up, namely detection of effects of chosen factors of visual presentation on consumer's decision process. Diploma thesis is divided into 6 chapters. The first introduces the topic to the reader and familiarize him with the goals and structure. Second chapter theoretically describes fundamental terms of communication, especially visual communication. The third chapter covers issues concerning the product itself and its advertisement. This chapter brings to the end theoretical part, which gathers information partly from professional literature and partly from authors' knowledge and experiences. Practical part forms the main element of the thesis. Fourth part consists of various methods for analyzing previously questioned problems in detail. Sample questionnaire examining consumer's preference is drawn up as well as graphical proposals of product design. Chapter ends up with a summary of results found out during the query survey. Results are interpreted in details in the fifth chapter, together with an attempt to draw general conclusion. Last chapter summarizes gathered information and evidence. Contribution of this work is not only to emphasize the significance of product cover and its effect on sale. Corporations or more precisely their marketing departments should realize this fact while creating marketing plan and especially advertisement plan. They should pay more attention on appearance of the product cover. Benefit further consists in processing the whole topic, with neither theoretical nor practical literature is concerned, although proven that opposite should count. Thesis tries to show the direction of further investigation, possibly followed by more complex and extensive surveys, which should bring valuable results and could be used not only by firms but also by consumers themselves.
Klíčová slova: communication; product; graphic design; cover; marketing; visual presentation; advertising; visualization; visual communication; graphics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2009
Datum podání práce: 1. 1. 2009
Datum obhajoby: 21. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/12828/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: