Srovnání ORM frameworků pro PHP

Název práce: Srovnání ORM frameworků pro PHP
Autor(ka) práce: Procházka, Ivan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Schrotter, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá srovnáním frameworků pro objektově relační mapování v programovacím jazyce PHP. V teoretické rovině popisuje možnosti mapování a uvádí návrhové vzory, které lze pro mapování použít. Seznamuje čtenáře se základními principy objektově orientovaného programování a s relačními databázemi. Pro porovnání nástrojů je navrhnuta modelová úloha knihovny. Tato úloha je implementována ve vybraných nástrojích. Nástroje jsou poté ohodnoceny dle specifikovaných kritérií. Cílem této práce je zhodnotit vybrané frameworky a na modelovém příkladu ukázat práci s nimi a možnosti objektově relačního mapování na platformě PHP.
Klíčová slova: objektově relační mapování; PHP; ORM; framework
Název práce: Comparison of ORM frameworks for PHP
Autor(ka) práce: Procházka, Ivan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Schrotter, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study deals with a comparison of object relational mapping frameworks for PHP program language. On theoretical review, it describes the possibilities of mapping and available design patterns for mapping are presented. Basic principles of object oriented programming and relational databases are surveyed. For a comparison of tools, a model case of a library is suggested and implemented in chosen tools. Based on specified criteria, a comparison of selected frameworks is given. The main goal is to evaluate features of chosen frameworks, demonstrate their usage on the model case of a library and summarize the possibilities of object relational mapping on PHP platform.
Klíčová slova: object relational mapping; framework; PHP; ORM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2009
Datum podání práce: 29. 6. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19242/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: