Analýza podnikové kultury neziskové organizace

Název práce: Analýza podnikové kultury neziskové organizace
Autor(ka) práce: Miláček, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou podnikové kultury v neziskové organizaci. V teoretické část jsou shrnuty současné poznatky o podnikové kultuře a vyložen metodický postup analýzy podnikové kultury obecně. V praktické části je zanalyzována podniková kultura konkrétní neziskové organizace v období transformace. Jsou popsány rozdíly mezi podnikovou kulturou komerčního podniku a neziskové organizace. Konečným cílem je návrh postupu změny podnikové kultury tak, aby organizace získala konkurenční výhodu.
Klíčová slova: konkurenční výhoda; nezisková organizace; kultura organizace
Název práce: Analysis of Corporate Culture of Non-for-Profit Organization
Autor(ka) práce: Miláček, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This graduation thesis is considered with an analysis of corporate culture at non-for-profit organization. Present knowledge about corporate culture and methodical procedure of analysis of corporate culture in general are summarized at the theoretical part. Corporate culture of particular non-for-profit organization at stage of transformation is analyze at the practical part. There are described differences between corporate culture of commercial and non-for-profit organization. Final goal is to propose a procedure of turnover of corporate culture so the organization should get a competitive advantage.
Klíčová slova: competitive advantage; non-for-profit organization; corporate culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2001
Datum podání práce: 17. 12. 2001
Datum obhajoby: 6. 2. 2002
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: