Vliv tání ledovců na hospodářskou situaci Grónska

Název práce: Vliv tání ledovců na hospodářskou situaci Grónska
Autor(ka) práce: Chuchlíková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ryvolová, Ivana
Oponenti práce: Petrášek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je na základě dostupných dat odhadnout budoucí vývoj hospodářské situace Grónska; zda započetí těžby surovin umožní separaci Grónska od Dánska, o kterou Grónsko již mnoho let usiluje a která doposud právě z finančních důvodů není možná. Dále pomocí komparace s vývojem například Norska, které bylo do započetí těžby ropy také z velké části závislé na rybolovu (stejně jako dnešní Grónsko), uvést, jaký význam může mít těžba pro Grónsko. Kromě těžby surovin má tání ledovců pro Grónsko význam i z hlediska dostupnosti, nových námořních tras či nových možností rybolovu. Smyslem práce je ukázat, že změny klimatu, jejichž přímým důsledkem je tání ledovců, není pro všechny oblasti světa hrozbou a že naopak může pro určité oblasti znamenat i významné ekonomické přínosy.
Klíčová slova: samostatné Grónsko; nerostné suroviny; Globální oteplování
Název práce: Tha influence of iceberg melting on economic situation of Greenland
Autor(ka) práce: Chuchlíková, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ryvolová, Ivana
Oponenti práce: Petrášek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this piece is to estimate the future progress of the economic situation of Greenland on the basis of available dates. To show whether the initiation of mining enables to separate Greenland from Denmark, which Greenland has urged for a long time to and which has not been available because of financial reasons. Thanks to comparison to progress of Norway, which depended very much on fishing before oil extraction (as well as Greenland today) we can see the importance of mining in Greenland. Besides mining, iceberg melting has a great influence on accessibility of this island (new naval routes etc.). The point of this piece is to show that climate changes and iceberg melting are not so negative and a threat for all areas of the world. It could also mean important economic assets for particular areas.
Klíčová slova: separate Greenland; minerals; Global warming

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2009
Datum podání práce: 4. 6. 2009
Datum obhajoby: 25. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19403/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: