Uplatňování nástrojů marketingového řízení ve firmě Mobilkom, a.s

Název práce: The Application of Marketing-Driven Management Instruments within the Company Mobilkom, a.s
Autor(ka) práce: Polák, Aleš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vinšová, Tereza
Oponenti práce: Chrápková, Taťána
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The objective of the thesis is to introduce and evaluate marketing management tools being applied in the company Mobilkom, a.s.; presentation of the basic marketing management theoretical resources, brief characteristics of the company and analysis of the marketing mix instruments as well as suggestion of measures leading to improvement of the company situation.
Klíčová slova: marketing mix; marketing management instruments; marketing
Název práce: Uplatňování nástrojů marketingového řízení ve firmě Mobilkom, a.s
Autor(ka) práce: Polák, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vinšová, Tereza
Oponenti práce: Chrápková, Taťána
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je představení a zhodnocení nástrojů marketingového řízení používaných ve firmě Mobilkom, představení základních teoretických východisek marketingového řízení, stručná charakteristika podniku, analýza nástrojů marketingového mixu a návrhy opatření vedoucích ke zlepšení situace v podniku.
Klíčová slova: marketingový mix; nástroje marketingového řízení; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2007
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 12. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21007/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: