Yield (revenue) management a jeho uplatňování v hotelovém průmyslu

Název práce: Yield (revenue) management a jeho uplatňování v hotelovém průmyslu
Autor(ka) práce: Hanušová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Kondrashov, Alexey
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cestovní ruch, a potažmo i hotelový průmysl, hrají významnou roli v sektoru služeb národního hospodářství řady zemí, včetně České republiky. Úspěšnost celého odvětví je výrazně ovlivněna výkyvy poptávky, které mívají sezónní charakter. Bohužel v současné době, kdy je světový trh zasažen ekonomickou krizí, jsou výkyvy poptávky patrné i v dobách hlavní sezóny. Podniky proto hledají způsoby, jak je možné dopady ekonomické krize na jejich hospodaření zmírnit. V hotelnictví je více než 20 let využíván Yield management, který své uplatnění našel v řadě velkých hotelových řetězců i menších nezávislých hotelů. Jeho cílem je eliminovat výše zmíněné výkyvy poptávky prostřednictvím efektivního využití kapacity hotelu. V praxi to znamená zajistit, aby byly prodávány správné pokoje správným zákazníkům za správné ceny. Cílem této práce je představit aplikaci teoretických poznatků o Yield managementu u konkrétního hotelu, hotelu Hilton Prague, a následně hledat možnosti, jak prostřednictvím technik Yield managementu může Hilton Prague zmírnit dopady ekonomické recese na svůj provoz. Za tímto účelem je nejprve definována podstata a principy fungování Yield managementu, které jsou následně aplikovány na příkladu z praxe, kterým je hotel Hilton Prague. Právě pro tento hotel jsou v závěru práce hledány způsoby, jak oslabit negativní projevy ekonomické krize ve fungování hotelu.
Klíčová slova: hotelový průmysl; cenová strategie; Yield management
Název práce: Yield (revenue) management and its utilisation in hotel industry
Autor(ka) práce: Hanušová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Kondrashov, Alexey
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tourism trade as well as hotel industry plays an important role in the services sector of the national economy of many countries, including the Czech Republic. The success of the whole branch is significantly influenced by demand fluctuations which usually occur in seasonal terms. Nowadays, however, when the world economy is afflicted by economical crisis, the demand downturns are apparent even in the times of high season. That is why the companies search for methods which would help to soften the impact of the crisis. Yield management appeared in hotel industry more than 20 years ago and is now used in many hotel chains and even small independent hotels. Its goal is to eliminate the demand fluctuation through an effective use of the hotel capacity. In practice it means to ensure that the right rooms are sold to the right customer for the right price. The aim of this thesis is a presentation of an application of Yield management theory in practice, in case of Hilton Prague hotel and to find out the opportunities of the Yield management to reduce the impact of economical crisis. First, we will need to define the base and principals of Yield management. Then we will apply them in practice to the Hilton Prague hotel. Finally, for the use of this hotel, we will examine the methods of smoothing the stroke of the crises.
Klíčová slova: price strategy; hotel industry; Yield management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2009
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 12. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: