Vliv cestovního ruchu na ekonomický rozvoj Keni

Název práce: Vliv cestovního ruchu na ekonomický rozvoj Keni
Autor(ka) práce: Hindráková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat současný stav cestovního ruchu v Keni, jeho význam v národním hospodářství a zjistit, zda má země dostatek předpokladů být destinací cestovního ruchu. Stanovila jsem si dva dílčí cíle: 1. Navrhnout, jakou novou strategii by měla Keňa uplatňovat v rozvoji cestovního ruchu, aby z části dokázala zmírnit chudobu svých obyvatel, tzn. jak by cestovní ruch mohl pozitivně ovlivnit životní úroveň keňských obyvatel. Budu se věnovat především alternativním formám cestovního ruchu. 2. Zjistit, jak si Keňa stojí v rámci cestovního ruchu mezi ostatními africkými zeměmi. V diplomové práci pracuji s následujícími hypotézami, které se pokusím potvrdit či případně vyvrátit. Hypotéza 1: Keňa má dostatek předpokladů být destinací cestovního ruchu. Hypotéza 2: Rozvoji cestovního ruchu nejvíce brání nedostatečná suprastruktura a nevzdělané obyvatelstvo. Hypotéza 3: Keňa disponuje dobrými podmínkami pro rozvoj alternativních forem cestovního ruchu. Hypotéza 4: Keňa má před sebou velkou budoucnost v oblasti cestovního ruchu v rámci afrických zemí. Hypotéza 5: Keňa se začíná orientovat na nové formy cestovního ruchu. Záměrům a cíli diplomové práce odpovídá struktura členění.
Klíčová slova: kulturní cestovní ruch; eko-turismus; pro poor turismus; projektový cestovní ruch; Keňa; Cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 19. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4904/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: