Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a

Název práce: Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a
Autor(ka) práce: Parihuzičová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať, aký vplyv má televízna reklama na detského spotrebiteľa. V práci vychádzam zo základnej charakteristiky a psychologickej stránky reklamy. Snahou tejto práce je preskúmať jednak aký je vzťah medzi dieťaťom a televíznou reklamou, ale hlavne zistiť, v akom smere reklama vplýva na dieťa v roli spotrebiteľa. Výskum bol prevedený na Slovensku formou písomného dotazovania. Respondentami boli žiaci vo veku osem až štrnásť rokov.
Klíčová slova: dieťa; spotrebiteľ; psychológia reklamy; reklama
Název práce: Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a
Autor(ka) práce: Parihuzičová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je přezkoumat vliv televizní reklamy na děti vystupující v roli spotřebitele. V práci vycházím ze základní charakteristiky a psychologické stránky reklamy pro bližší přiblížení reklamy jako takové. Dále je snahou této práce přezkoumat vztah dítěte k televizní reklamě a hlavně zjistit, jaký vliv má reklama na dětského spotřebitele. Výzkum byl provedený na Slovensku formou písemného dotazování. Respondenty byli žáci ve věku osm až čtrnáct let.
Klíčová slova: dítě; spotřebitel; reklama; psychologie reklamy
Název práce: Impact of television advertising on children as consumers
Autor(ka) práce: Parihuzičová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this thesis work is to determine the impact of television advertising on children as consumers. In this work I start from the basic characteristics and the psychological aspect of the advertising. The endeavor is to study the connection between children and television advertising and to examine, in which areas has the television advertising impact on child consumer. The research was done in Slovakia by written question-form. The informants were schoolchildren at the age of eight to fourteen.
Klíčová slova: consumer; psychology of advertising; child; advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2009
Datum podání práce: 4. 11. 2009
Datum obhajoby: 26. 11. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21404/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: