Key Account Management

Název práce: Key Account Management
Autor(ka) práce: Dvořák, Dalibor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je komplexní charakteristika činností a zodpovědností manažerů pro klíčové zákazníky na příkladu konkrétní společnosti -- Imperial Tobacco CR, s.r.o.. Teoretická část práce monitoruje vývoj českého maloobchodního trhu od roku 1989 do roku 2007. Zaměřuje se na vstup mezinárodních obchodních řetězců do České republiky a na s ním spojený vznik a rozvoj Key Account Managementu. Nastíněny jsou i trendy očekávaného vývoje maloobchodního trhu v dalších letech. Praktická část práce charakterizuje český tabákový trh a společnost Imperial Tobacco CR, s.r.o., jakožto reprezentanta dodavatelského subjektu. Stěžejní je analýza činností a zodpovědností manažerů pro klíčové zákazníky této společnosti. Autentičnost výkladu je podpořena reálnými obchodními vztahy a situacemi.
Klíčová slova: Klíčový zákazník; Tabákový trh; Key Account Managenet; Maloobchodní trh; Obchodní řetězce
Název práce: Key Account Management
Autor(ka) práce: Dvořák, Dalibor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of the diploma thesis is to identify main activities and responsibilities of key account managers - based on example of Imperial Tobacco CR, s.r.o. company. The theoretical part describes the development of the Czech Retail market from 1989 till 2007. It is focused on international retail chains and it's entrance in the Czech market. Also main trends and possible future development are identified. The practical part provide with detailed characteristics of the Czech tobacco market as well as Imperial Tobacco CR, s.r.o. company - a representative of suppliers. Crucial part is the analysys of activities and responsibilities of Imperial Tobacco's key account managers. The authenticity is guaranteed by real business examples, situations and relationships.
Klíčová slova: Key customer; Tobacco market; Key Account Management; International retail chains; Retail market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2008
Datum podání práce: 1. 5. 2009
Datum obhajoby: 15. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17085/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: