Moderní Java frameworky pro tvorbu webových aplikací a jejích porovnání

Název práce: Moderní Java frameworky pro tvorbu webových aplikací a jejích porovnání
Autor(ka) práce: Koščejev, Anton
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je navrhnout způsob porovnání a porovnat několik z nejrozšířenějších Java web aplikačních frameworků v kontextu návrhových vzorů. Práce popisuje základní návrhové vzory a jednotlivé porovnávané frameworky včetně vzorů, které jsou implementovány. Dále je nabízena forma hodnocení rozdělená na několik kritérií a podkritérií a několik množin vah odpovídající různým scénářům rozhodování. Frameworky jsou vyhodnoceny a jejich hodnocení je zdůvodněno. Kromě vytvoření soustavy kritérií a analýzy jednotlivých frameworků byla v každém frameworku navíc vyvinuta aplikace pro lepší schopnost autora zhodnotit některá kritéria. Toto hodnocení je tedy přínosné i díky praktickému vyzkoušení jednotlivých frameworků.
Klíčová slova: porovnání; Java; framework; Spring MVC; JSF; Tapestry; web
Název práce: Modern Java web application frameworks and their comparison
Autor(ka) práce: Koščejev, Anton
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work is to propose a method of comparison and subsequently compare several of the most used Java web application frameworks in the design pattern context. The work describes fundamental design patterns and the compared frameworks, including the patterns implemented by them. Next there is offered a form of evaluation that splits into several criteria and subcriteria, and several sets of weighs representing different scenarios of decision. Frameworks are evaluated and the evaluation is substantiated. Besides the creation of the set of criteria and analysis of individual frameworks, there was an application developed using each of the frameworks, which allowed for a better evaluation by the author. This evaluation is therefore contributive also due to the actual test of the individual frameworks.
Klíčová slova: JSF; Spring MVC; Tapestry; comparison; framework; web; Java

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2009
Datum podání práce: 14. 12. 2009
Datum obhajoby: 8. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19245/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: