Vliv hluku na cenu bytů v Praze: NSDI automobilového versus NSDI tramvajového hluku

Název práce: Vliv hluku na cenu bytů v Praze: NSDI automobilového versus NSDI tramvajového hluku
Autor(ka) práce: Šohajová, Renata
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Melichar, Jan
Oponenti práce: Máca, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problémem vlivu hluku na ceny bytů v Praze, konkrétně rozdílem mezi vlivy automobilové a tramvajové dopravy. Tento vliv zjišťuji prostřednictvím modelu hédonické ceny při uplatnění sekundárních dat o cenách bytů a existujícím hluku na území Prahy. V teoretické části vysvětluji koncept hluku, jeho dopad na lidskou psychiku a zdraví, protože to podmiňuje ekonomické chování člověka ve vztahu k hluku. Vysvětluji fungování modelu hédonické ceny a index NSDI a zmiňuji studie, které se jím zabývají. V praktické části se zabývám popisnou analýzou dat, regresní analýzou, modelováním funkce hédonické ceny a výpočtem implicitní ceny hluku. Zjišťuji, že nemohu porovnat hédonické modely hluku tramvaje a hluku automobilů prostřednictvím NSDI, jak jsem měla v úmyslu, protože hlukové parametry vychází v regresních modelech s kladnými znaménky a nesignifikantní. Vytvořím proto hédonický model pro noční hluk, který mi vyšel jako jediná hluková proměnná v semi-logaritmickém regresním modelu signifikantní.
Klíčová slova: hluk; cena bytů; oceňování životního prostředí; hédonická cena
Název práce: The noise impact on Prague market of dwelling: NSDI of road noise versus NSDI of tram noise
Autor(ka) práce: Šohajová, Renata
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Melichar, Jan
Oponenti práce: Máca, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper is studying an impact of price of noise on a market price of dwelling. I focus on a difference of impacts of road and tram traffic especially. I use a hedonic price model for Prague data. I illustrate a noise concept and its impact on people and society in theory because it encourages economics. I describe the hedonic price model and Noise Sensitivity Depreciation Index. I describe a descriptive analysis, regression analysis, modeling of hedonic price function of tram noise and road noise in practical part. I learn I can't compare hedonic models of tram noise and road noise because noise coefficients are not significant and they are bad oriented. Therefore I create the hedonic price model for night noise that was only one significant and negative.
Klíčová slova: evaluation of envinronment; noise; market of dwellings; hedonic price model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2009
Datum podání práce: 10. 1. 2010
Datum obhajoby: 2. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22424/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: